IMG_9733

Dla nauczyciela

Potrzebujesz nowych pomysłów, które pomogą ci aktywniej nauczać, bądź otwarty porozmawiaj o tym z nami!

ZNAJDŹ INSPIRACJE BY NAUCZAĆ LEPIEJ I EFEKTYWNIEJ


Program szkoleń przygotowują wykwalifikowani specjaliści.

Dla nauczyciela 11

Pomożemy Ci wypracować umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela, tak byś z łatwością sprostał wyzwaniom jakie stawia współczesna szkoła.

Dla nauczyciela 12

Zależy nam aby nasze szkolenia odpowiadały na rzeczywiste potrzeby edukacyjne, dlatego nieustannie dostosowujemy program zajęć do zmian w systemie oświaty, wykorzystujemy nowoczesne metody i strategie, oraz wciąż doskonalimy nasze kwalifikacje.

Dla nauczyciela 13

Oferujemy szeroki zakres szkoleń, których głównym celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli, wzrost efektowności kształcenia uczniów, oraz poprawa samopoczucia i zwiększenie satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy.

Oferta specjalna


Proponujemy Państwu sprawdzone narzędzie w celu zapobiegania agresji I przemocy rówieśniczej w placówkach oświatowych. Szkolenie z zakresu Mediacji rówieśniczych podnosi umiejętności dydaktyczne w zakresie rozwiązywania konfliktów w relacji dorosły-dziecko. W trakcie kursu rozwiniemy u Nauczycieli umiejętność korzystania z technik mediacyjnych oraz co ważne wprowadzania mediacji do przestrzeni szkolnej.

Korzyść ze szkolenia:

W szkoleniu proponujemy , aby wprowadzić do praktyki szkolnej metodę jaka jest promowanie mediacji rówieśniczych, aby było mniej konfliktów wśród dzieci. Warsztat będzie przydatny w pracy Nauczycielskiej, ponieważ zaprezentuje środki wykorzystywane w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz dostarczy praktyczna wiedzę w ramach wspierania osób zaangażowanych w konflikcie.

Zakres warsztatu:

 • Poznanie roli mediatora i zasad prowadzenia mediacji
 • Skąd się bierze konflikt I czym się charakteryzuje
 • Rozwijanie kompetencji ważnych dla mediatora
 • Zaplecze mediatora

Zakres warsztatu:

 • Zapoznanie z alternatywnymi sposobami zapobiegania konfliktom, wyjaśnienie pojęcia mediacji i jej technik,
 • 
Jak stosować techniki mediacyjne i komunikacyjne,
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów,
 • Jak wypracować kompromis – ĆWICZENIA.

Zakres szkolenia:

 • Mediacja rówieśnicza, jako metoda rozwiązywania konfliktów;
 • Źródło konfliktu, jego charakterystyka;
 • Budowanie I rozwijanie kompetencji kluczowych dla mediatora;
 • Jak wdrążyć mediacje rówieśnicze;
 • Rola Nauczyciela jako opiekuna mediatora.

Szkolenia dla nauczycieli


Proponowane Szkolenia maja na celu poszerzenie kompetencji oraz zaprezentowanie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w nowoczesnej dydaktyce. W programie szkoleń główny nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności skutecznego korzystania z nowoczesnych technologii w procesie planowania i prowadzenia lekcji. Chcemy wesprzeć nauczycieli, aby rozwijali swoje kompetencje merytoryczne i metodyczne, które pomogą im przygotować się do dynamicznych zmian w procesie cyfryzacji szkoły.

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad tworzenia atrakcyjnych prezentacji multimedialnych, wspomagających nauczanie w szkole,
 • Zdobycie wiedzy nt. grafiki prezentacyjnej, struktury slajdu, rozmieszczenia treści, perswazyjnego doboru kolorów multimediów i typografii, a także będą potrafili zastosować ją w swoich pracach,
 • Poznanie darmowych zbiorów multimediów i aplikacji do tworzenia infografik na użytek edukacyjny w zgodzie z prawami autorskimi podczas tworzenia własnych materiałów dydaktycznych,
 • Zaznajomienie się z metodą WebQuest’u – nowoczesną formą pracy dydaktycznej oraz zdalnej pracy projektowej wykorzystującej technologie informacyjne i wiedzę dotyczącą tworzenia prezentacji,
 • Otrzymanie wskazówek, jak tworzyć własne bazy multimediów, jak nimi zarządzać i sprawnie wyszukiwać w nich pomoce naukowe.

Program szkolenia:

 • Zasady tworzenia skutecznej prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint, grafika prezentacyjna, budowa struktury slajdu, rozmieszczenie treści oraz perswazyjny dobór kolorów i multimediów, typografia i symbole
 • Darmowe zbiory multimediów oraz aplikacje do tworzenia infografik na użytek edukacyjny, prawa autorskie w przygotowaniu materiałów dydaktycznych
 • Metoda WebQuest’u – zapoznanie się z założeniami i zasadami WebQuest’u, jako nowoczesnej metody pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej i metodę zdalnej pracy projektowej
 • Zarządzanie materiałami edukacyjnymi, tworzenie własnej bazy multimediów w tzw. „chmurze” oraz sprawne wyszukiwanie pomocy naukowych i wiadomości – funkcje narzędzi dysku Google oraz Evernote

Praca grupowa to jeden z meta trendów dzisiejszej edukacji, warsztat przybliża narzędzia Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej, które ją wspierają.

Program szkolenia:

Nauka pracy na narzędziach:

 • Padlet – wirtualna tablica korkowa, służąca do zawieszania na niej różnego rodzaju notatek, komunikatów itp. Narzędzie to może być wykorzystane jako: tablica z wiadomościami, miejsce do dyskusji, burza mózgów, informacja zwrotna dla uczniów, szybkie uzyskania odpowiedzi na pytanie (ankieta, ewaluacja),
 • Dokumenty Google – doskonałe, bezpłatne narzędzia, które doskonale sprawdzają się w tysiącach szkół na całym świecie. Możemy wykorzystać Dysk Google jako wirtualny pendrive, z którego można korzystać zawsze kiedy mamy dostęp do Internetu,
 • Prezi – ciekawe rozwiązanie dla osób, które na potrzeby pracy, szkoleń, zajęć lekcyjnych itp. chcą tworzyć „nowoczesne” prezentacje multimedialne. Prezi świetnie spisuje się w pracy grupowej. Jedną prezentację edytować może dowolna liczba osób. Zespół może pracować razem, w czasie rzeczywistym albo oddzielnie i na bieżąco śledzić zmiany nanoszone przez innych,
 • MindMeister – grupowe mapy myśli są ciekawym sposobem na wymianę poglądów, burzę mózgów lub wspólne opracowanie pomysłu.

Czy jest ktoś kto nie zna Google? Są to chyba wyjątki. Ale pewnie już nie wszyscy wiedzą, że Google, to nie tylko słynna wyszukiwarka. W programie warsztatów znajdą Państwo szybki przegląd najciekawszych bezpłatnych narzędzi Google, które mogą być przydatne w edukacji.

Program szkolenia:

 • Co to jest praca w chmurze
 • Zalety i wady pracy w chmurze
 • Jak wybrać dostawcę takiej usługi
 • Jak wykorzystać pracę w chmurze w szkole i w innych działaniach nauczyciela
 • W programie: tworzenie konta w chmurze, poczta Gmail, czat Hangouts, dysk Google, dokumenty Google formularze Google, kalendarz Google, picasa, mapy Google, Tłumacz Google, Google Apps dla szkół

Cele szkolenia:

 • Uczestnicy warsztatów poznają metodykę zdalnego uczenia się i przykłady kształcenia na odległość,
 • Dowiedzą się, jak łączyć tradycyjne nauczanie z naturalną dla cyfrowego pokolenia uczniów potrzebą korzystania z internetu oraz wdrażania TIK, wymaganego przez podstawę programową,
 • Zaznajomią się z przykładami otwartych zasobów kształcących na odległość (Massive Open Online Courses),
 • Zapoznają się z ciekawymi zasobami darmowych materiałów edukacyjnych i multimediów, przydatnymi stronami internetowymi oraz narzędziami online do wykorzystania podczas lekcji i w ramach zajęć poszerzających wiedzę uczniów,
 • Nauczą się korzystać z synchronicznych i asynchronicznych narzędzi pracy online: e-learning, m-learning, czat, email, forum, blog, webquest, screencast, podcast oraz narzędzi Google,
 • Sprawdzą, w jaki sposób mogą tworzyć własne treści online, prezentować je w sieci i udostępniać uczniom,
 • Zapoznają się z przykładami zastosowania formuły „blended learning”.

Program szkolenia:

 • Podstawy metodyki zdalnego uczenia się, kształcenie na odległość (KNO)
 • Przykłady otwartych zasobów kształcących na odległość (Massive Open Online Courses), analiza ich funkcjonowania i możliwego zastosowania: COURSERA, Khan Academy, Udacity
 • Przykłady otwartych i darmowych zasobów multimedialnych z dozwolonym użytkiem edukacyjnym: bazy multimediów, przydatne strony, portale ze scenariuszami lekcji, aplikacje i materiały edukacyjne
 • Asynchroniczne i synchroniczne narzędzia pracy online: e-learning, m-learning, czat, email, forum, blog, webquest, screencast, podcast, narzędzia Google. Przykłady narzędzi do samodzielnego wykorzystania
 • Sposoby dzielenia się treściami: narzędzia udostępniania materiałów uczniom
 • Narzędzia do zarządzania treściami w internecie
 • Propozycja łączenia tradycyjnych form nauczania na lekcji z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania z użyciem TIK w formule „blended learning”

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na wysokiej jakości wczesna edukacje stworzyliśmy cykl szkoleń, który ma wpływ na sukces edukacyjny I życiowy człowieka. Proponowane szkolenia maja na celu wyposażenie uczestników w aktualna wiedzę na temat psychologii rozwojowej dziecka, a także umiejętności w zakresie planowania I realizowania działań wychowawczych I dydaktycznych. Dodatkowym walorem zajęć jest możliwość rozpoznania przez uczestnika własnych kompetencji do wykonywania zawodu.

Opis szkolenia:

Od września 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zmiany te mają istotny wpływ na organizację pracy nauczyciela, stanowią potrzebę analizy treści rozporządzenia w zakresie prowadzenia dzienników zajęć, w tym zamieszczania danych osobowych uczniów, odnotowywania obecności i nieobecności uczniów/słuchaczy/wychowanków w przedszkolu,. Nowe regulacje dotyczące prowadzenia dzienników przedszkola i innych dzienników oraz dzienników specjalistów ułatwiają pozyskiwanie od rodziców danych osobowych takich jak adres poczty elektronicznej czy numer telefonu. Rozporządzenie porządkuje terminologię dotyczącą rocznego przygotowania przedszkolnego.
Celem szkolenie rady pedagogicznej jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia dokumentacji. Omawiane zagadnienia mają istotne znaczenie dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy są zobowiązani do bezbłędnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Doskonalenie umiejętności nauczyciela, wychowawcy, specjalisty w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
 2. Zastosowanie w praktyce obowiązujących przepisów prawa oświatowego – obowiązujących od września 2014 r.;
 3. Doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik w wypełnianiu dokumentów;
 4. Nabycie umiejętności właściwego dysponowania różnymi danymi osobowymi dla celów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Program szkolenia:

 1. Rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach.
 2. Dane osobowe dziecka na etapie rekrutacji i po przyjęciu do przedszkola.
 3. Dokumentacja dyrektora i nauczyciela przedszkola.
 4. Prowadzenie dziennika zajęć przedszkola:
  – wprowadzanie do dzienników zajęć nowych danych osobowych uczniów,
  – po zmianie rozporządzenie obowiązującego od września 2014 r.,
  – nowy sposób odnotowywania obecności i nieobecności dziecka,
 5. Dzienniki innych zajęć, w tym zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć nauczania indywidualnego.
 6. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez specjalistów.
 7. Sposób dokumentowania działań wychowawczych i opiekuńczych. Korespondencja z rodzicami. Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Odtwarzanie zniszczonej dokumentacji. Prostowanie błędów i oczywistych pomyłek a zmiana stanu faktycznego. Archiwizowanie dokumentów.
 9. Dokumentacja wycieczek i imprez – stan prawny obowiązujący od września 2014 r.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają przepisy prawne umożliwiające podjęcie interwencji. Ważną częścią program jest rozmowa o tym w jaki sposób postępować w sytuacjach kryzysowych i jak współpracować z trudnym rodzicem.

 • Źródło powstawania sytuacji trudnych wychowawczo,
 • Charakterystyka głównych zaburzeń zachowania,
 • Jakie działania zastosować wobec sytuacji kryzysowej,
 • Współpraca z przedstawicielami innych jednostek w ramach procedury niebieskiej karty,
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz trudnym rodzicem,
 • Jak zaplanować działania naprawcze wynikające z podjętych działań,
 • Przepisy regulujące interwencje,
 • Element treningu kreatywności.

Korzyści ze szkolenia

Proponujemy szkolenie, które pozwoli uczestnikom wspierać rozwój emocjonalny dziecka poprzez sztukę.
Opiekunowie poznają gry i zabawy oraz zasady prowadzenia zajęć art-terapeutycznych, które stymulują rozwój kompetencji społecznych i poznawczych dziecka.
Program szkolenia

 • Wykorzystanie arteterapii w trakcie zajęć,
 • Jak prowadzić zajęcia art-terapeutyczne,
 • Rodzaje, wykorzystanie i wybrane ćwiczenia arteterapii,
 • Moderowanie zespołów twórczych w klasie,
 • Zarządzanie twórczością w szkole, czyli jak sprawić aby atmosfera w klasie sprzyjała twórczemu działaniu,
 • Jak rozpoznać twórczego ucznia i w pełni wykorzystać jego potencjał.

Szkolenie to ciekawa metoda, która pozwoli uczestnikom w zaplanowaniu nowych form współpracy z rodzicami i wydarzeń przedszkolnych, które mogą zachęcić rodziców do współpracy. Zapewniamy również trening umiejętności auto-prezentacyjnych, który może przydać się w życiu prywatnym.

Program szkolenia:

 • Budowanie relacji z rodzicami,
 • Jak wzbudzić u rodziców poczucie odpowiedzialności I więzi wobec placówki,
 • Przedstawienie korelacji pomiędzy rozwojem dziecka I zaangażowanie rodziców w życie placówki,
 • Formy I metody działań,
 • Techniki komunikacji pomagające w budowaniu dobrych relacji z rodzicami – wywiadówki, imprezy szkolne, konsultacje,
 • Nie tym razem to następnym- trening motywacyjny.

Proponowane szkolenie to doskonały pomysł dla osób, które chcą poznać specyfikę pracy z 2.5 latkami, a także pomoc w ich sprawnej adaptacji. Uczestnicy tych zajęć poznają formy wspierania samodzielności małych dzieci oraz prawne aspekty organizowania grup dla małych dzieci.

 • Praca z 2.5 latkiem
 • Charakterystyka potrzeb rozwojowych dzieci 2.5 letnich
 • Jak zaplanować pracę, aby zajęcia uwzględniały potrzeby małych dzieci
 • Regulacje prawne organizowania grup dla dzieci młodszych
 • Modele współpracy z rodzicami
 • Sprawna adaptacja- zabawy stymulujące rozwój małych dzieci

Uczestnik szkolenia pozna aktywne metody pracy z grupą przedszkolną. Miedzy innymi zdobędzie umiejętność konstruowania zajęć z wykorzystaniem różnych zabaw. Lekkość w korzystaniu z nowych materiałów pomoże Nauczycielom sprawniej wprowadzać swoje pomysły do programu przedszkolnego.

 • Co to znaczy być twórczym – cechy ludzi kreatywnych,
 • Techniki zwiększające kreatywność i twórczość,
 • Twórcze myślenie a rozwiązywanie problemów,
 • Moderowanie zespołów twórczych w klasie,
 • Prezentacja aktywnych metod pracy grupą rówieśniczą,
 • Jak wykorzystać dostępne materiały do stworzenia nowych scenariuszy zajęć.

Uczestnik szkolenia wykorzysta wiedzę na temat zastosowania chusty animacyjnej I innych przyrządów do zabawy z dziećmi. Nabyta wiedza będzie źródłem inspiracji do tworzenia nowych scenariuszy i zabaw fabularyzowanych dla dzieci.
W programie szkolenia:

 • Zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty,
 • Zaprezentowanie popularnych zabaw fabularyzowanych,
 • Zabawa- jak tworzyć ciekawe scenariusze zajęć dla dzieci,
 • Burza mózgów – projekt scenariusza,
 • Prezentacja nowego scenariusza,
 • Wskazówki I komentarz do prezentacji.

Uczestnicy korzystający z naszego szkolenia poszerza wiedzę na temat reguł rozwojowych w przestrzeni społeczno-emocjonalnej dzieci . Zaproponujemy nauczycielom praktyczne rozwiązania mające zastosowanie w pracy indywidualnej z agresywnymi dziećmi, a także zastosowanie w pracy z grupa przedszkolną.

 • Modele rozwojowe wpływające na rozwój społeczno-emocjonalny u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Typowe sytuacje trudne , co jest trudne I jak dzieci sobie z nimi radzą,
 • Kiedy zachowania agresywne u dzieci powinny skłonić wychowawcę do kontaktu ze specjalistami,
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami,
 • Style kierowania konfliktami w pracy z dziećmi jak I w pracy indywidualnej.

Korzyści ze szkolenia:

Korzyścią z uczestnictwa w tym szkoleniu jest umiejętność diagnozowania wychowanków pod kątem typów inteligencji. To pomoże wychowawcom zaplanować program zajęć, który będzie stymulował rożne typy inteligencji swoich podopiecznych.

 1. Teoria inteligencji wielorakich- charakterystyka, czy jest nam potrzebna do pracy,
 2. Jak diagnozować typ inteligencji,
 3. Planowanie rozwoju indywidualnego wychowanków z wykorzystaniem wiodącego typu inteligencji,
 4. Jak wykorzystać teorię inteligencji wielorakich by sprawnie organizować pracę z wychowankami,
 5. Wspieranie rozwoju indywidualnego, planowanie, wdrażanie ewaluacja,
 6. Jak korzystać z nowoczesnych technologii w edukacji przedszkolnej.
 • Teoria inteligencji wielorakich wg H. Gardnera,
 • 8 inteligencji a podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
 • Przydatne narzędzia do obserwacji dzieci,
 • Planowanie poszczególnych elementów dnia, organizowanie przestrzeni przedszkola pod kątem stymulowania inteligencji wielorakiej dzieci,
 • Planowanie zajęć dydaktycznych uwzględniających indywidualne zdolności dzieci i skutecznie je rozwijające.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna zmiany prawne dotyczące zasad udzielania I organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdobyta wiedza pomoże uczestnikom sprawniej wprowadzać zmiany do praktyki przedszkolnej.

 • Dziecko o SPE
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna, formy jej udzielania I kompetencje poszczególnych osób
 • Praca z dziećmi o szczególnych możliwościach, definiowanie ich potrzeb
 • Kanał informacyjny miedzy nauczycielem a specjalistami prowadzącymi dziecko- charakterystyka z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych
 • Trendy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Jak prowidłowo prowadzić dokumentację

Korzyści ze szkolenia:

Po przebytym szkoleniu uczestnik będzie lepiej rozumiał potrzebę aktywizacji dzieci w procesie wychowania I edukacji. Częściej i chętniej skorzysta z metod aktywizujących do pracy zespołowej. Korzystanie z naszych metod zwiększy u Nauczycieli satysfakcje z wykonywanej pracy a u dzieci pobudzi twórcze myślenie.

 • Grupa przedszkolna , struktura i jej charakterystyka,
 • Co to znaczy być twórczym – cechy ludzi kreatywnych,
 • Techniki zwiększające kreatywność i twórczość,
 jak korzystać z aktywnych metod w pracy z dzieckiem,
 • Harmonogram zajęć z wykorzystanie aktywnych metod pracy z dzieckiem,
 • Jak korzystać z aktywnych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Metody wg. Dennisona – ćwiczenia.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu badań I warsztatów w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Działaniami obejmujemy zarówno osoby dorosłe jak dzieci I młodzież szkolną. Fakt ten zobowiązał nas do stałego podnoszenie kwalifikacji, a także przyczynił się do planowania I realizowania wymagających a czasem innowacyjnych projektów profilaktycznych. Celem proponowanych szkoleń jest przygotowanie osób zaangażowanych w działania profilaktyczne w środowisku szkolnym tak, aby mogli opracowywać, inicjować I wdrażać rzetelne rozwiązania w ramach szkolnego program profilaktyki nakierowanych na rożne grupy docelowe (uczniów, rodziców, lokalna społeczność). Do przemyślenia- uzależnienie od telefonu i internetu w tym dziale.

Zalety szkolenia:

Proponujemy Państwu warsztat, który pomoże sprawniej działać zarówno w życiu zawodowym jak I prywatnym
Z doświadczenia wiemy, że Nauczyciel pomimo dobrego przygotowania merytorycznego może mieć problem ze zdyscyplinowaniem nachalnego ucznia, postanowiliśmy ten problem rozwiązać. Uczestnik przy pomocy treningu umiejętności komunikacyjnych pozna pakiet technik dyscyplinujących I będzie wiedział jak skutecznie z nich korzystać
To również zwiększenie efektywności przekazywania wiedzy

Szczegółowo o szkoleniu:

· Sposoby ułatwiające utrzymywanie uwagi uczniów w czasie lekcji – jak mówić, aby być słuchanym,
· Cztery zasady sztuki dyscyplinowania uczniów w klasie według Jacoba Kounina,
· Komunikowanie się a niewerbalne elementy interakcji -jak wpływać na uczniów,
· Komunikacja nauczyciel – uczeń, czyli jak rozmawiać z uczniami,
· Aktywne słuchanie i komunikat „Ja” – skuteczne narzędzia budowania kontaktu,
· Uczeń trudny – jak postępować z uczniami, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze.

Proponowane szkolenie ma na celu zaprezentowanie jakie są przejawy agresji oraz jej genezę w środowisku szkolnym. Proponujemy Państwu lepsze zrozumienie świadomych i nieświadomych motywów agresywnego ucznia, aby dotrzeć do rzeczywistej przyczyny i wpływać na nią.

1. Wokół pojęcia agresji

· Definicja pojęcia, rodzaje, formy agresji,
· Przyczyn agresji wśród dzieci i młodzieży,
· Mechanizmy wzrostu agresji na postawie środków masowego przekazu,
· Wpływ grupy rówieśniczej,
· Wpływ szkoły,
· Główne cechy charakteryzujące agresora i ofiarę przemocy szkolnej,
· Objawy agresji w szkole.
2. Problem złości, jako zagadnienie w psychologii (złość a agresja)

· Dlaczego dzieci nasz złoszczą?
· Jak rozumie karę dziecko?
· Różnica pomiędzy karą a poniesieniem konsekwencji (zadania)
· Czynniki sprzyjające agresji
· Czy ludzie są skłonni do ulegania autorytetowi, nawet za cenę czynienia zła? („Eksperyment kata”; S. Miligram)
· Skuteczne metody zapobiegania agresji
3. Rozwiązywanie problemów związanych ze złością

· Komunikat typu „Ty” komunikaty typu „Ja” (ćwiczenia)
· Znaczenie i zalety zachowań asertywnych w komunikacjach interpersonalnych
· Rozróżnienie zachowań uległych, agresywnych i asertywnych

Wszystko co powinniście wiedzieć o narkotykach

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat budowania lokalnego systemu przeciwdziałania narkomanii Proponowane szkolenie to również aktualna wiedza na temat struktury uzależnienia i rodzajów używek.

Problem uzależnienia od narkotyków:

 • Sfery uzależnienia od narkotyków
 • Mechanizmy obronne stosowane przez osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych
 • Fazy uzależnienia od narkotyków
 • System rodzinny a powstawanie narkotyków
 • Obraz matki i ojca uzależnionego od narkotyków

Podział narkotyków i rodzaje:

 • Sygnały świadczące o możliwości brania narkotyków przez dziecko,
 • Charakterystyka narkotyków,
 • Konopie indyjskie i ich pochodne (marihuana, haszysz, olej haszyszowy),
 • Psychostymulujące (amfetamina, kokaina, crack),
 • Halucynogenne (ekstazy, LSD, grzyby halucynogenne),
 • Środki wziewne (inhalanty),
 • Leki uspakajające i psychotropowe,
 • GHB ‚tabletka gwałtu,
 • Definicja pojęcia dopalaczy,
 • Mity i prawdy o dopalaczach,
 • Charakterystyka legalnych i objętych kontrolą dopalaczy:,
 • Sposoby leczenia,
 • Komentarz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędną wiedzę na temat zdrowia psychicznego I fizycznego człowieka oraz regulacji prawnych w promocji I profilaktyce zdrowia w szkole. Pozna formy interwencji i proponowane programy profilaktyczne dla szkole.
Program szkolenia:

 1. Równowaga fizyczna a psychiczna uczniów wymagających wsparcia i pomocy w zakresie zdrowia.
 2. Aspekty prawne, wychowawczo-opiekuńcze profilarki zdrowotnej w szkole.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w stanach kryzysu psychicznego ucznia – metody i formy.
 4. Programy Szkolnej Promocji Zdrowia:- planowanie, metodologia, efektywne wdrożenie, metody sprawdzenia i kontroli, sukcesy i porażki wdrożenia
 5. Zespół i Koordynator ds. Promocji Zdrowia – rola i zadania.
 6. Skuteczna komunikacja profilaktyki i promocji zdrowia.

Nauczyciele po odbytym szkoleniu potrafią:

 • Korzystać z portali edukacyjnych.
 • Korzystać z platform e-learningowych.
 • Korzystać z narzędzi do tworzenia szkoleń i kursów e-learningowych (WBTExpress Free).

Program szkolenia:

 • Przygotowanie do pracy.
 • Przegląd stron internetowych wydawnictw pedagogicznych.
 • Przegląd portali dla nauczycieli.
 • Przegląd przykładowych platform e-learningowych.
 • Instalacja programu WBTExpress Free.
 • Ćwiczenia w korzystaniu z programu WBTExpress Free.

Nauczyciele po szkoleniu:

 • Poznają techniki radzenia sobie ze stresem,
 • Będą potrafili skutecznie komunikować się w trudnych sytuacjach zawodowych,
 • Będą potrafili efektywnie organizować warsztat pracy.

Program szkolenia:

 • Stres w pracy nauczyciela,
 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami w relacjach z uczniem i rodzicem,
 • Techniki auto-motywacyjne,
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych,
 • Umiejętności odnajdywania się w sytuacji zmiany,
 • Efektywne zarządzanie czasem.

Uczestnik szkolenia otrzyma aktualna wiedzę ma temat dopalaczy, w tym ich charakterystykę oraz sytuację prawną. Dodatkowym walorem zajęć będzie zaprezentowanie interwencji profilaktycznej oraz form radzenia sobie z sytuacjami, jakie mogą wystąpić w trakcie jej prowadzenia.

Program szkolenia:

 • Aktualna wiedza na temat dopalaczy, ich charakterystyka, badania opis działania,
 • Obecna sytuacja prawna w kontekście dopalaczy,
 • Fazy brania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze),
 • Struktura uzależnienia od dopalaczy,
 • Czym jest interwencja profilaktyczna,
 • Jak przygotować się do interwencji profilaktycznej,
 • Na co zwracać uwagę w pracy z uczniem, jak współpracować z rodzicami.

Nauczyciele po szkoleniu:

 • Znają modele wyrównywania szans i przeciwdziałania marginalizacji,
 • Wiedzą, jakie czynniki są największym wyzwaniem dla tego procesu,
 • Znają najnowsze wskazania dla konstruktywnego wyrównywania szans edukacyjnych,
 • Znają najczęściej występujące pułapki w procesie pomagania osobom marginalizowanym i wiedzą jak je ominąć.

Program szkolenia:

 • Źródła marginalizacji
 • Nie intencjonalne czynniki pogłębiające marginalizację
 • Cztery metody ułatwiające współpracę z osobami zagrożonymi marginalizacją

Cele szkolenia:

Celem warsztatów jest rozwój umiejętności budowania kontaktu wychowawczego oraz nieagresywnego stawiania granic w pracy ze zbuntowanym dzieckiem i nastolatkiem.

Efekty warsztatów:

 • Uczestniczy warsztatów wypracują sposoby nieagresywnego reagowania na prowokacyjne zaczepki uczniów,
 • Rozwiną własne umiejętności „dotarcia” do zbuntowanego, prowokującego i demonstrującego ucznia,
 • Rozszerzą swoją wiedzę o motywacji oraz korzyściach wynikających dla uczniów z poszczególnych zachowań,
 • Stworzą podwaliny pod budowę planu wychowawczego dla swoich wychowanków.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie nauczycieli z metodą konstruktywnej konfrontacji w korygowaniu niewłaściwych zachowań uczniów.
 • Wyposażenie nauczycieli w umiejętność dobrej komunikacji z uczniem i rodzicami.

Program szkolenia:

 • Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie.
 • Zachowania uczniów sprawiające nauczycielom najwięcej kłopotów.
 • Wiedza i umiejętności potrzebne nauczycielowi, aby mógł radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
 • Prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowań trudnych.
 • Metoda konstruktywnej konfrontacji jako przykład dobrej odpowiedzi na prowokacyjne zachowania ucznia.

Przećwiczenie technik pamięciowych, map myśli to niektóre metody efektywnego uczenia przedstawione na tym szkoleniu. Niektóre, bo uczestnicy kursu również nauczą się jak rozwijać umiejętności wizualizacji i skupiania uwagi.

Korzyści ze szkolenia:

Nauczyciele poznają i będą potrafili w praktyce korzystać z technik gromadzenia informacji oraz zarządzania nimi.

Szczegółowo o szkoleniu:

 • Działanie mózgu, a uczenie się,
 • Lepsze zapamiętywanie dzięki mnemotechnikom,
 • Mapa myśli, czyli efektywne notowanie,
 • Jak nauczyć się szybkiego czytania,
 • Zastosowanie wyobraźni w uczeniu się,
 • Jak poprawić koncentrację,
 • Uczenie się w stanie relaksu.

Celem naszego szkolenia jest zbudowanie u odbiorców przekonania, że stosowanie metod aktywizujących musi być standardem nowoczesnej dydaktyki. Nauczyciel pozna koncepcje aktywnego ucznia, by mógł zastanowić się nad stylem własnej pracy oraz przydatnością tej formy edukacji. Szkolenie jest próbą wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat własnego warsztatu.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy poznają najciekawsze i zarazem efektywne metody aktywizujące tak, aby rozumieli znaczenie doświadczania w nauczaniu.

Szczegółowo o szkoleniu:

 • Prezentacja badań wskazujących na wartość metod aktywizujących we współczesnej dydaktyce,
 • Ustalenie znaczenia jakie odgrywają aktywne metody nauczania w pracy nauczycieli,
 • Wymiana doświadczeń w zakresie uczenia przez aktywizację,
 • Przedstawienie typologii uczniów w kontekście doboru metod pracy z grupą,
 • Klasyfikacja metod aktywizujących i ich użyteczność w obrębie różnych obszarów przekazywania wiedzy,
 • Sposoby konstruowania scenariusz zajęć z wykorzystaniem metod aktywizacji uczniów,
 • Prezentacja wybranych metod poprzez doświadczenie ich działania,
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywności uczestników.

Zalety szkolenia:

Wzorce komunikacyjne to duży sprzymierzeniec w pracy nauczyciela. Proponujemy Państwu interesujące szkolenie z zakresu technik dyscyplinujących uczniów. Uczestnicy poznają nie tylko same metody, ale przejdą warsztat jak je skutecznie wykorzystywać. Często zdarza się sytuacja, gdy Nauczyciel mając dobre przygotowanie merytorycznie, nie może odnaleźć dystansu w kontakcie z nachalnym uczniem. Poprzez warsztaty chcemy ten problem rozwiązać I to nam się udaje

Korzyści ze szkolenia:

To kurs samodoskonalenia w pracy Nauczycielskiej i w życiu prywatnym. Uczestnicy tego warsztatu otrzymają szereg wskazówek, które usprawnią budowanie kontaktu z klasą i poszczególnymi uczniami. To również zwiększenie efektywności przekazywania wiedzy.

Szczegółowo o szkoleniu:

 • Sposoby ułatwiające utrzymywanie uwagi uczniów w czasie lekcji – jak mówić, aby być słuchanym,
 • Cztery zasady sztuki dyscyplinowania uczniów w klasie według Jacoba Kounina,
 • Komunikowanie się a niewerbalne elementy interakcji -jak wpływać na uczniów,
 • Komunikacja nauczyciel – uczeń, czyli jak rozmawiać z uczniami,
 • Aktywne słuchanie i komunikat „Ja” – skuteczne narzędzia budowania kontaktu,
 • Uczeń trudny – jak postępować z uczniami, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze.

Zalety szkolenia:

Szkolenie przede wszystkim posłuży budowaniu autorytetu Nauczyciela. Każdy chce być pewny siebie, ale jak wypracować taka postawę zwłaszcza w szkole? Według nas poprzez rozwijanie zachowań asertywnych i stosowanie technik pomagających w zarządzaniu własnymi emocjami. Ten kurs pomoże w umiejętnym mówieniu„nie”, wyrażaniu opinii i potrzeb. I co ważne w
przyjmowaniu i udzielaniu krytyki . A to przełoży się na skuteczność w kontaktach z uczniami i rodzicami.
Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy przejdą praktyczny kurs asertywności.
Program szkolenia:

 • Czym jest, a czym nie jest asertywność?,
 • Miejsce asertywności w zawodzie nauczyciela – Twoja mapa asertywności,
 • Kształtowanie zachowań asertywnych w obszarach wymagających rozwoju – ćwiczenia praktyczne,
 • Wyznaczanie i poszanowanie granic w relacjach nauczyciel – rodzic – wywiadówka areną asertywności,
 • Komunikacja ułatwiająca wyrażanie własnych opinii i przekonań,
 • Reagowanie na krytykę i rzeczowe przyjmowanie ocen,
 • Przekonania w służbie asertywności – rola pozytywnego myślenia

Zalety szkolenia:

Proponujemy Państwu warsztat, który charakteryzuje reguły jakimi rządzi się grupa społeczna, którą znamy jako klasę
Dzięki ciekawym metodom prowadzenia zachęcamy Nauczycieli do wcielenia się w role animatora pracy i dynamiki oddziału klasowego. Przyczynimy się do tego faktu poprzez opracowanie metod odczytywania ról klasowych

Korzyści ze szkolenia:
Nauczyciel zostanie moderatorem klasy , będzie miał większy wpływ na jej integracje, oraz organizowanie kół zainteresowań uczniów
Program szkolenia:

 • Klasowe role wg M. Belbin,
 • Role uczniowskie (np. „uczeń opozycjonista”) – motywacyjne wyzwania dla nauczyciela,
 • Diagnozowanie dynamiki klasowej,
 • Grupa – wróg czy sojusznik w motywowaniu uczniów – praca metodami psychologicznymi,
 • Jak wpływać na to, co się dzieje w klasie, by działo się po naszej myśli,
 • Projektowanie pracy grupy – zasady doboru składu zespołów i sposoby zarządzania, pracą grup zadaniowych,
 • Ćwiczenia integracyjne jako narzędzia budowania zespołu.

Szkolenie zostało napisane na „miarę” . Ponieważ Nauczyciele uczestniczący w naszych warsztatach często dopytywali jak skutecznie komunikować się rodzicami uczniów ?. Proponowany trening służy wypracowaniu schematu pracy z rodzicami. W ten sposób chcemy wpłynąć na relacje tak , aby obustronny kontakt stał się bardziej satysfakcjonujący i efektywny dla obu stron.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy poznają techniki komunikacyjne I perswazyjne. Ponadto w trakcie zajęć przećwiczą technikę analizy bieżącej relacji Nauczyciel – Rodzic, by móc szukać rozwiązania na bazie tej analizy.

Program szkolenia:

 • „Ach, ci rodzice uczniów” – praca z wizualizacją,
 • Znaczenie kontaktu i skuteczne sposoby jego budowania,
 • Jak rozmawiać, by dojść do porozumienia – sztuka nawiązywania satysfakcjonującego kontaktu,
 • Komunikat „Ja” – narzędzie budowania sojuszu z rodzicem,
 • Dbajmy o siebie – jak wyznaczać jasne granice i dobrze się z tym czuć,
 • Trójstopniowa analiza relacji nauczyciel-rodzic i jej praktyczne stosowanie,
 • Reagowanie na krytykę i rzeczowe przyjmowanie ocen,
 • Spotkanie z rodzicami – wskazówki praktyczne

Rodzic roszczeniowy, agresywny, manipulujący, bezradny, bywa trudnym partnerem dla nauczyciela. Gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, ma trudności w nauce, zaburzenia rozwoju społeczno – emocjonalnego, systemowa współpraca jest konieczna, aby pomoc była efektywna. Niejednokrotnie pojawia się jednak wzajemna nieufność, a frustracja, lęk i złość wywołują reakcje agresywne zamiast dążenia do porozumienia. Szkolenie uczy radzenia sobie z emocjami i takiego prowadzenia trudnych rozmów, które prowadzi do porozumienia.
Cele:

 • Poznanie sposobów aktywnego wpływania na przebieg trudnych rozmów i interakcji
 • Poznanie i przećwiczenie narzędzi konstruktywnego stawiania granic w sytuacjach konfliktowych
 • Trening rozpoznawania zachowań manipulacyjnych, agresywnych i radzenia sobie z nimi
 • Nauka wykorzystania narzędzi komunikacyjnych w budowaniu porozumienia i długotrwałej współpracy

Program szkolenia:

 • Agresywnych i manipulacyjnych
 • Narzędzia konstruktywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
 • Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu pozytywnego klimatu rozmowy z rodzicami uczniów
 • Podstawy negocjacji i mediacji
 • Budowanie długotrwałej współpracy z rodzicami

Jak działamy?

 • Szkolenia zamknięte organizujemy w placówkach oświatowych wyznaczonych przez Klienta,
 • Szkolenia otwarte prowadzimy we własnych nowocześnie wyposażonych salach przy ul. Miodowej w Krakowie,
 • Na wskazanie klienta organizujemy szkolenia w ośrodkach wypoczynkowych.
Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość wymiany opinii I metod pracy z podobnie myślącymi praktykami, którzy poszukują nowych sposobów na poprawę kształcenia uczniów, zwiększenie ich zaangażowania.

Kursy doskonalące konwersatoria oraz konsultacje.

Zakres prowadzonych przez nas zajęć jest zgodny z założeniami zmian edukacyjnych w systemie oświaty, a także wynika z realnych potrzeb edukacyjnych. Sytuacja na rynku szkoleń, zwłaszcza w systemie szkolnictwa jest dynamiczna. Fakt ten wymaga od nas precyzji jak i ciągłego doskonalenia się. Dlatego naszymi narzędziami są rzetelne, przemyślane strategie oraz nowoczesne zaplecze i skuteczne metody nauczania. Chcemy, aby realizowane przez nas zajęcia przekładały się na potrzeby, praktykę i satysfakcję naszych klientów.

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu organizacji pracy szkoły, edukacji i wychowania I rozwoju osobistego:

 1. Profilaktyka;
 2. Rozwój;
 3. Edukacja przedszkolna;
 4. Nowe Technologie;
 5. Kreatywność;
 6. MPK – modułowy Program Kształcenia.

 

Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość wymiany opinii i metod pracy z podobnie myślącymi praktykami, którzy poszukają nowych sposobów na poprawę kształcenia uczniów, zwiększenie ich zaangażowania i poprawę samopoczucia, oraz źródeł satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Nasze szkolenia opieramy na modelu innowacji jako procesu:

 1. Identyfikującego potrzebę czegoś nowego,
 2. Uczenia się od innych - dostosowania istniejących pomysłów i ich poprawy,
 3. Planowania i uruchamiania procesu,
 4. Dzielenia się swoimi pomysłami.

Chcesz dowiedzieć się więcej...?

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie dowolnego szkolenia, potrzebujesz więcej informacji, bądź po prostu chcesz nas o coś zapytać, przejdź do formularza i napisz do nas, gwarantujemy, że otrzymasz szybką i rzetelną informację.