IMG_9733

Dla rodzica

Sprawdź czy twoje zaangażowanie jest wystarczające?! 

ROZMAWIAJ, WSPIERAJ,REAGUJ. STAŃ SIĘ AUTORYTETEM.


Program szkoleń przygotowują wykwalifikowani specjaliści.

Dla nauczyciela 14

Możesz odgrywać ogromną rolę w kształtowaniu zachowań swoich dzieci, wiedząc o tym oferujemy ci wsparcie i odpowiednią edukację.

Dla nauczyciela 15

Poprzez nasze zajęcia staramy się byś poczuł realny wpływ na podejmowane decyzje i planowane działania, zmobilizujemy cię do ściślejszej współpracy z gronem pedagogicznym, co da bardzo pozytywny efekt na cały proces wychowawczy.

Dla nauczyciela 16

Program szkoleń przygotowują wykwalifikowani specjaliści, dzięki nam zdobędziesz potrzebną wiedzę z zakresu profilaktyki i wychowania. Dowiesz się co robić w konkretnych sytuacjach, jak usprawniać relacje z dzieckiem i chronić je przed zagrożeniami.

Lista wszystkich szkoleń


PREZENTUJEMY PAŃSTWU RÓŻNORODNE PROGRAMY NASZYCH SZKOLEŃ.

Celem kursu jest budowanie i rozwijanie dobrych relacji poprzez komunikacje. Podniesienie jakości komunikacji w rodzinie i poprawa umiejętności interpersonalnych przyczynią się do wzmocnienia wzajemnych więzi, otwartego i jasnego wyrażania swoich potrzeb emocjonalnych, zrozumienia i szacunku, skutkiem czego będzie poprawa funkcjonowania rodziny.

Zakres treści:

 • Komunikacja i jej wartość dla prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • Jak do siebie mówić, jak słuchać, sztuka kompromisu,
 • Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach konfliktowych,
 • Rodzice, dzieci, szkoła, otoczenie – jak ze sobą współpracować,
 • Wspólnie spędzony czas, jego znaczenie,
 • Jak odnaleźć się w świecie mediów i złych wzorców rodziny,
 • Szczególne, emocjonalne potrzeby dzieci,
 • Sytuacje kryzysowe – jak szukać pomocy i dlaczego warto to robić.

Celem warsztatu jest uświadomienie rodzicom, jak istotna jest ich rola w motywowaniu dzieci do nauki i jak ważną funkcję wychowawczą pełnią relacje rodziców z nauczycielami. W trakcie zajęć rodzice będą mieli okazję zastanowić się nad najczęściej popełnianymi błędami, zniechęcającymi dzieci do nauki.

Zakres treści:

 • Czym jest motywacja, po co jest potrzebna,
 • Motywy, jakimi kierują się uczniowie,
 • Rola rodziców w motywowaniu dziecka do nauki,
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o szkole,
 • Praktyczne rady ułatwiające proces uczenia się,
 • Rodzice i nauczyciele – jak powinny wyglądać wzajemne relacje.

Istotą szkolenia jest pokazanie rodzicom konkretnych informacji na temat uzależnień od internetu i telefonu komórkowego. Dodatkowym walorem jest zdobycie wiedzy przez rodziców na temat czym żyje młodzież w sieci.

 • Zjawisko infoholizmu i inne zagrożenia płynące z Internetu,
 • Wypracowanie i poznanie systemu pomocy dziecku uzależnionemu od komputera,
 • Wypracowanie wiedzy na temat faktów i mitów związanych z uzależnieniami,
 • Słownik graczy online,
 • Metody reagowania wobec dziecka z problemem kontroli czasu spędzonego przy 
komputerze,
 • Poznanie skali problemu i zagrożeń związanych z Internetem,
 • Gdzie szukać pomocy – placówki świadczące pomoc.

Pracownia KROKUS prowadzi badania w szkołach diagnozujące skale użytkowania Internetu przez młodzież.

Mając wgląd do ich wyników, opracowujemy warsztaty, które poruszają aktualną wiedzę i mówią o nowych trendach w zachowaniu młodych w internecie. Nasze zajęcia są inspiracja dla rodziców do tego, aby rozmawiali z dziećmi o odpowiedzialności w „sieci”.

 • Trendy i zachowania wśród młodzieży korzystającej z Internetu,
 • Poznanie zagrożeń wynikających z korzystania z sieci,
 • Zespół Uzależnienia od Internetu; jak zdiagnozować, jak reagować?
 • Omówienie zjawiska cyberprzemocy oraz jej konsekwencji dla dziecka “ ofiary” oraz “ sprawcy”
 • Wypracowanie sposobów reagowania na formy cyberprzemocy, które dotykają dziecko
 • Pornografia w Internecie- chroń swoje dziecko,
 • Formy i narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w „sieci”.

Za narastającymi zachowań seksualnych, edukacja seksualna nie zawsze nadąża, a dorośli nie rozmawiają o seksie z nastolatkami. Czy rozmawiać z dziećmi o seksie czy zrobi to za nas nauczyciel, rówieśnik, telewizja czy czasopisma? Nie zawsze będą to informacje wystarczające, żeby nastolatek sobie poradził w różnych sytuacjach, a powierzchowna wiedza ograniczająca się do zakażenia wirusem HIV i Sroków antykoncepcyjnych może nie wystarczyć. Kiedy i jakim wieku dziecka podjąć pierwszą rozmowę? Czy prawdziwe jest określenie, że nasze dziecko szybko dojrzewa i dorośleje? Na te, oraz inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas poniższego spotkania z rodzicami.
Tematyka warsztatów:

 • Jak rozmawiać z naszymi dziećmi o seksie,
 • Wskazanie i omówienie przyczyn przedwczesnej inicjacji seksualnej,
 • Skąd młodzi ludzie czerpią wiedzę na temat seksualności,
 • Omówienie takich problemów jak m.in.: cybersex, cyberprzemoc, sexting, stalking,
 • Kiedy zachowania seksualne możemy postrzegać jako zachowania przemocowe,
 • Jak rozpoznać ofiarę przemocy seksualnej,
 • Kiedy inicjacja seksualna jest przestępstwem.

Doświadczenie pokazuje, że profilaktyka agresji zawsze jest aktualna. Poprowadziliśmy dziesiątki warsztatów, szkoleń, spotkań terapeutycznych poświęconych zagadnieniu agresji i przemocy. Proponujemy rodzicom zestaw informacji na temat genezy zachowań agresywnych oraz form niesienia pomocy ofierze przemocy. Dodatkowym walorem zajęć jest trening umiejętności komunikacyjnych w relacji rodzic – dziecko.

Zakres treści:

 • Zapoznanie z przyczynami powstawania zachowań agresywnych,
 • Pogłębienie wiedzy na temat biologicznych i osobowościowych mechanizmów 
powstawania agresji,
 • Portret agresora i ofiary,
 • Dlaczego zachowania agresywne są złożone i współzależne,
 • Niezaspokojone potrzeby, a różne formy zachowań autoagresywnych – jak diagnozować takie zachowania,
 • Komunikacja interpersonalna w zapobieganiu zachowaniom agresywnym u dzieci,
 • Praktyczne wskazówki jak postępować z osoba agresywną.

Realizowana przez naszą Pracownie Diagnoza Zagrożeń Społecznych tylko potwierdza dane PARPA publikowane w raporcie „Młodzież i Alkohol, Mówi o tym, że przybywa młodzieży pijącej alkohol, dodajmy ten mocniejszy przy relatywnym spadku liczby abstynentów. Jak skutecznie rozmawiać z dziećmi i gdzie szukać pomocy, te i wiele innych praktycznych wskazówek znajdziecie na tym warsztacie.

Rodzicu czy znasz skale problem alkoholowego:

 • 
Wskazanie przyczyn sięgania przez młodzież po alkohol I form przeciwdziałania temu 
procesowi z uwzględnieniem jego podłoża,
 • Fakty I mity o alkoholu według młodzieży,
 • Jak zastąpić alkohol-wskazanie alternatywnych zachowań dla młodzieży,
 • Trafna diagnoza I podjęcie właściwych kroków przez rodzica,
 • Uwrażliwienie na złożoność zjawiska i jego powiązań z innymi zaburzeniami zachowania,
 • Metody skutecznej komunikacji z dzieckiem,
 • Miejsca, gdzie szukać pomoc.

Smart shopy, czyli specjalistyczne sklepy z dopalaczami działały nie tylko w dużych aglomeracjach. ale także w mniejszych gminach. Fakt ten sprawił, że dzieci z dużą łatwością mogły nabyć te „specyfiki” a to z kolei było źródłem wielu dramatów. Obecnie Internet zastąpił sklepy i jest wykorzystywany do nielegalnej sprzedaży tych substancji. Dlatego podkreślamy na każdym kroku , jakie konsekwencje i zagrożenia płyną z sięgania po te nielegalne lub częściowo dozwolone substancje psychoaktywne.

Strategie profilaktyczne marginalizujące zainteresowanie młodzieży dopalaczami.

Zakres treści:

 • Zagrożenia medyczne, psychologiczne, prawne wynikające z zażywania dopalaczy,
 • Charakterystyka i działanie poszczególnych substancji, psychospołeczne przyczyny używania dopalaczy przez dzieci,
 • Regulacje prawne a dopalacze,
 • Warsztat z zakresu technik interwencyjnych w przypadku stwierdzenia użycia substancji psychoaktywnej- charakterystyka kontaktu indywidualnego, interwencja rodzinna,
 • Miejsca, gdzie szukać pomocy,
 • Strategie profilaktyczne marginalizujące zainteresowanie młodzieży dopalaczami.

Celem wykładu jest przekazanie rodzicom konkretnych informacji na temat uzależnień od narkotyków i ich rozwiązań. Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: Na co mam zwracać uwagę? Jak postępować, reagować, i oczywiście jakie działania podejmować, adekwatnie do danej sytuacji. Przekażemy rzetelną informacje na te pytania, a także przedstawimy symptomy świadczące o tym, że dziecko może eksperymentować z narkotykami.

Zakres treści:

 • Uwrażliwienie na pojawiające się sygnały świadczące o możliwości stosowania przez dziecko używek,
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie biologicznych i społecznych mechanizmów powstawania uzależnień,
 • Wpływ substancji psychoaktywnych na organizm dziecka -przedstawienie substancji dostępnych na polskim rynku,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych,
 • Słowniczek narkomana,
 • Wypracowanie metod skutecznej komunikacji z dzieckiem,
 • Przedstawienie miejsc, gdzie dziecko z rodziną może otrzymać pomoc.

Poruszamy cały zestaw umiejętności rodzicielskich mobilizując dorosłych do refleksji nad temat potrzeb dzieci, rodziny i odpowiedzialności za ich wychowanie

O tym jak być autorytetem...

Rozumiemy, jak istotne jest interdyscyplinarne edukowanie rodziców. Dlatego proponowane przez nas zajęcia maja nie tylko charakter profilaktyczny, ale również wychowawczy. Wspólnym mianownikiem dla tych działań jest próba wywołania u rodziców poczucia wpływu. Wpływ na podejmowanie decyzje, planowanie działań zmobilizuje rodziców do częstszej współpracy ze szkołą. A to z kolei pozwoli na budowanie wspólnego frontu wychowawczego w kształtowaniu młodego człowieka Wychodzimy z założenia, iż warto przypominać o tym, jak dzieci powielają zachowania dorosłych. Wynika to z faktu obserwacji rodziców. Więc, gdy widzą rodziców współpracujących z gronem pedagogicznym to same częściej przystają na taką współpracę.

Jak postępować w sytuacji gdy podejrzewam, że moje dziecko...

Kształtujemy szczególną role rodziców dla prowadzonych działań profilaktycznych. Wychodzimy z założenia, że dzieci postrzegają rodziców jako osoby o wysokim statusie, które w zależności od sytuacji mogą je nagradzać, jednocześnie kształtując ich zachowanie. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby otrzymali rzetelną w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych.

W trakcie zajęć nasi specjaliści przekazują nie tylko aktualną wiedzę na temat negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie i rozwój dziecka, ale także szczegółowo omawiają inne niepokojące sygnały mogące świadczyć o tym, że dzieci podejmują zachowania ryzykowne Podczas analizowania naszej oferty proszę zwrócić uwagę na fakt, że większość tematów celowo pokrywa się z programem dla uczniów. Te warsztaty obejmują podobną treść, jednak podaną w inny sposób, ze stałym elementem: co robić, w sytuacji gdy...? Co robić w sytuacji , gdy podejrzewam, ze moje dziecko jest uzależnione, gdy obraca się w towarzystwie podejrzanych osób, gdy jest sprawca lub ofiara przemocy, lub zbyt często korzysta z nowych technologii.

O tym jak sprawnie komunikować się…

Dla nas to żaden problem, aby przygotować program szkolenia, który idealnie wpasuję się w potrzeby waszej Placówki. Scenariusze zajęć przygotowane są przez specjalistów z rożnych dziedzin. To pozwala nam prowadzenie wywiadówek o charakterze wychowawczym. Ich rolą jest usprawnienie komunikacji w relacjach rodzic – dziecko poprzez prowadzenie treningu kompetencji wychowawczych takich jak dyscyplina, umiejętność motywowania dzieci do nauki wiele innych, które pomogą rodzicom stanowczo I konsekwentnie trzymać się reguł.

Chcesz dowiedzieć się więcej...?

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie dowolnego szkolenia, potrzebujesz więcej informacji, bądź po prostu chcesz nas o coś zapytać, kliknij poniższy przycisk, a my na pewno pomożemy, gwarantujemy, że otrzymasz szybką i rzetelną informację.