IMG_9733

Dla samorządu

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w formie szkoleń zamkniętych lub otwartych...

POMOŻEMY WAM POKONAĆ KAŻDE WYZWANIE


Program szkoleń przygotowują wykwalifikowani specjaliści.

Dla nauczyciela 3

Proponujemy liczne szkolenia, które podniosą państwa kwalifikację i korzystniej wpłynął na efekty codziennej pracy.

Dla nauczyciela 18

Z sukcesem współpracowaliśmy z licznymi ośrodkami samorządowymi. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wsparciu ze strony psychologów, trenerów i prawników, dajemy gwarancje doskonałej organizacji i rzetelnie przeprowadzonych szkoleń.

Dla nauczyciela 17

Program szkoleń tworzymy w oparciu o potrzeby danej instytucji. Zarówno treść jak i formę prowadzenia zajęć możemy dowolnie modyfikować w zależności od Państwa oczekiwań. Szkolenia przeprowadzamy w wyznaczonym czasie i miejscu.

Lista wszystkich szkoleń


Prezentujemy Państwu różnorodne programy naszych szkoleń.

Wyznaczania celów zawodowych i życiowych
Poznasz możliwości radzenia sobie z przekonaniami i stereotypami, dotyczącymi obszarów wykluczenia społecznego.

KORZYŚCI:
Zrozumienie trudności i poziomu wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych.
Zwiększenie skuteczności w rozpoznawaniu przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Poszukiwanie właściwej formy wsparcia wobec osób zależnych doświadczających przemocy.
Sposoby budowanie relacji zaufania.

ADRESACI:
Szkolenie skierowane do pracowników ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziennego pobytu oraz do wszystkich osób stykających się w sytuacji zawodowej
z przedmiotową problematyką.

NASZ TRENER:
Psycholog, trener, Certyfikowany Terapeuta Ośrodka Edukacji Psychologicznej, Superwizor pracy socjalnej, Certyfikat Terapii i Coachingu Prowokatywnego, psycholog pracujący w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Henrykowie, prowadzący zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych, indywidualne konsultacje, interwencję kryzysową, współpracę z rodziną, członek rady programowej WTZ.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych.
 2. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy wobec osoby starszej i niepełnosprawnej.
 3. Psychologiczne skutki agresji.
 4. Dlaczego ludzie starsi i osoby niepełnosprawne nie chcą mówić o przemocy w swoim życiu.
 5. Szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej.
 6. Jak pomagać? PoMOC – Budowanie pozytywnej tożsamości.
 7. Kierunki zmian.

Informacje o prowadzącym:
Tomasz Sikora – psycholog, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji), coach (Associated Certified Coach ACC), posiadający uprawnienie trenerskie EQF – 5 starszy trener. Pracuje jako psychoterapeuta w Katowickim Instytucie Psychoterapii w Katowicach. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu gdzie prowadzi zajęcia z zakresu Psychologii, Podstaw Psychoterapii, Komunikacji Interpersonalnej, Interwencji Kryzysowej, Mediacji. Praktyk – współpracuje z instytucjami pomocy społecznej.

Szkolenie ma na celu gruntowne przygotowanie uczestników do mediacji rodzinnych

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik pozna skuteczne techniki wykorzystywane w mediacjach rodzinnych, pozna procedury i przebieg mediacji rodzinnych a także będzie potrafił umiejętnie współpracować z pełnomocnikami stron

 • Przygotowanie planu wychowawczego,
 • Techniki mediacyjne wykorzystywane w mediacjach rodzinnych,
 • Prowadzenie spotkań informacyjnych – strona- pełnomocnik,
 • Praktyczne aspekty prowadzenia mediacji rodzinnej – techniki mediacyjne,
 • Współpraca z pełnomocnikami – jak umiejętnie z nimi współpracować,
 • Aspekty prawne w mediacjach rodzinnych.

Skuteczne wprowadzenie procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czyny zabronionego

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia będzie rzetelnie przygotowany do wdrożenia mediacji pod kątem zapisów prawnych. Pozna procedury mediacyjne w postępowaniu z dorosłymi i z dziećmi.

 • Prawne aspekty wykorzystania procedur mediacyjnych,
 • Mediacje w postępowaniu karnym,
 • Praktyczne wykorzystanie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
 • Procedury mediacyjne w sprawach nieletnich,
 • Kompetencje mediatora, prawa i obowiązki,
 • Jak prowadzić dokumentację protokoły, wnioski, ugody, plany wychowawcze,
 • Jak skutecznie zaplanować i przeprowadzić postępowanie mediacyjne,
 • Zakres współpracy z organami sprawiedliwości,
 • Etyka zawodowa mediatora
.

Korzyścią ze szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat podstaw i kierunków pracy terapeutycznej z dziećmi doświadczającymi przemocy i będącymi świadkami przemocy

Zakres szkolenia:

 • Przemoc wobec dzieci, jej źródło i skala,
 • Skala zjawiska przemocy wobec dzieci,
 • Dziecko doświadczające przemocy i obserwujące przemoc,
 • Objawy doświadczania przemocy przez dzieci,
 • Przemoc seksualna wobec dzieci-szczególny rodzaj uwikłania,
 • Warunki i kierunki pracy interwencyjnej i terapeutycznej z dziećmi doznającymi przemocy i obserwującymi przemoc,
 • Zastosowanie narzędzi prawnych w skutecznym rozwiązywaniu problemów przemocy.

Termin realizacji i miejsce realizacji – do ustalenia.
Odbiorcy: członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds przeciwdziałania przemocy, osoby zajmujące się w swojej pracy problematyką przemocy.
Liczebność grupy odbiorców: do 15 osób.
Metoda pracy: seminaryjno-warsztatowa.

Asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych:

„Systemowe i strategiczne rozumienie rodziny w pracy Asystenta Rodziny. Skuteczna komunikacja- elementy komunikacji terapeutycznej. ”.
Skuteczność oddziaływania Asystenta rodziny wymaga przede wszystkim rozumienia funkcjonowania całego sytemu, jakim jest wspomagana rodzina, oraz rozumienia i zdefiniowania własnej roli – profesjonalisty wkraczającego w ten system. Tematyka szkolenia koncentruje się wokół zagadnień prawidłowej komunikacji, systemowej pracy z rodziną z wykorzystaniem technik psychoterapeutycznych, przydatnych w pracy asystenta oraz metodyki stawiania celów i zawierania kontraktów służących ich osiąganiu.

Zaletą szkolenia jest praca na konkretnych przykładach z codziennej praktyki, która posłuży wypracowaniu możliwych rozwiązań i propozycji działań z rodziną.

Zakres szkolenia:

 • Skuteczna komunikacja, budowanie relacji, aktywne słuchanie, pozycje słuchania, komunikacja interpersonalna wg. Schulz von Thun,
 • Praca z systemem – systemowe rozumienie rodziny Wykorzystanie systemowego rozumienia rodziny, technik terapeutycznych w pracy asystenta rodziny,
 • Określenie roli asystenta rodziny wobec systemu rodzinnego, określanie relacji rodzinnych, koło relacji rodzinnych wg. Danuty Mostwin,
 • Praca z genogramem, szukanie przyczyn dysfunkcji i zasobów rodziny, analiza transakcyjna, rodzic – dorosły – dziecko, skrypty życiowe. Spożytkowanie genogramu w pracy asystenta rodziny,
 • Zasady i sposoby tworzenia celów. Budowania kontraktu wg Johna Enright’a. Określanie korzyści wtórnych, przeciwstawnych wobec zakładanego celu. Sposoby budowania motywacji,
 • Określanie celów życiowych i zawodowych metodą SMART, zarządzanie sobą w czasie. Elementy podejścia skoncentrowanego na rozwiązanie,
 • Przeniesienie, przeciw przeniesienie, pozycja, rola Asystenta Rodziny w systemie rodzinnym. Omówienie sytuacji trudnych. Zasady prezentowania przypadków podczas superwizji,
 • Przegląd różnych technik terapeutycznych, czynniki leczące, spożytkowanie w pracy asystenta rodziny (praca z linami, techniki poznawcze, i inne).

 Metody radzenia sobie ze stresem.

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu na poziomie organizacji i jednostki. Objawy, przyczyny wypalenia zawodowego. Etapy wypalenia zawodowego. Sposoby przeciwdziałania wypaleniu, na poziomie organizacji i jednostki. (między innymi: elementy komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, asertywności).

 • Zwiększenie świadomości w zakresie problemu wypalenia zawodowego,
 • Podniesienie umiejętności przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego,
 • Uzyskanie wiedzy na temat stresu i wypalenia zawodowego,
 • Poznanie przyczyn wypalenia, objawów, sposobów przeciwdziałania,
 • Poznanie metod zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów, komunikacji z innymi,
 • Nabycie umiejętności określania celów zawodowych, prywatnych, auto-motywacji,
 • Poznanie metod redukcji stresu sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu,
 • Nabycie umiejętności odróżniania sposobów radzenia sobie ze stresem sprzyjającym zdrowiu, w odróżnieniu od sposobów destrukcyjnych.

Zapraszamy Zespoły Interdyscyplinarne oraz pozostałe jednostki odpowiedzialne za tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy do zapoznania się z naszą ofertą. Szkolenia są przygotowane na potrzeby utrwalenia i usystematyzowania wiedzy. Oprócz podstaw działania, uczestnicy poznają praktyczne aspekty funkcjonowania I metody pracy wspomnianych jednostek., Szkolenia z naszymi ekspertami to sposób na gruntowne zaplanowanie współpracy grup interdyscyplinarnych poprzez wyznaczenie celów oraz rozdzielenie kompetencji pośród poszczególnych członków Zespołu.
Proponujemy superwizje pracy Zespołów oraz badania jakościowe służące określeniu skali zjawiska przemocy oraz jakości dostarczanej pomocy na Terenie Gminy .

Cele: 

W naszej ofercie proponujemy Państwu bardzo ciekawy produkt. To superwizja dla Zespołu Interdyscyplinarnego, czyli praktyczne wskazówki służące usprawnieniu jego funkcjonowania .
Celem superwizji jest wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, co doprowadzi nas do nowych rozwiązań w pracy socjalnej. To również metoda na usprawnienie komunikacji członków Zespołu

Dlaczego warto skorzystać z superwizji?:

 • Superwizja to rozwój zawodowy, a także osobisty, stanowi ważne narzędzie w pracy,
 • Superwizja jest cenną i uznaną formą koleżeńskiej współpracy i pomocy profesjonalistom chcącym być bardziej świadomymi swego udziału w relacji terapeutycznej,
 • Nasze podejście opiera się na koncentrowaniu na rozwiązaniach, w praktyce oznacza to wzmocnienie potencjału Waszego Zespołu,
 • Wskazujemy deficyty w pracy waszego Zespołu,które warto rozwijać i ulepszać,
 • Ulepszamy komunikację między członkami Grupy Roboczej.

Superwizorem powinien być specjalista spoza organizacji pomocy społecznej, aby możliwe było zachowanie odpowiedniego obiektywizmu i dystansu wobec rozważanych sytuacji i decyzji.

Cele: 

Szkolenie ma usprawnić funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup Roboczych w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Omawia strukturę i reguły skutecznej pracy Grupy Roboczej, a także przygotowuje do rozmowy z ofiarą i sprawcą przemocy.

 • Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze w kontekście zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Wskazówki dla Zespołu – reguły otworzenia procedury Niebieskiej Karty,
 • Struktura Grupy Roboczej- kiedy i kto powinien wchodzić w jej skład, jak pracować w grupie, roboczej,jak budować strategie postępowania w przypadkach , które trafiają do grupy roboczej, jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty podczas pracy w ramach grupy roboczej, co funkcjonuje a co warto rozwijać w zespole,
 • Skuteczne prowadzenie rozmowy z osoba doznającą przemocy – tworzenie Planu Pomocy, Przygotowania do przeprowadzenia rozmowy ze sprawcą przemocy – ćwiczenia z form wpływania,
 • Omówienie procedury zamknięcia Niebieskiej Karty, Jak powinien reagować Zespół/Grupa na przesłanki przestępstwa znęcania się.

Jak pomóc dziecku w oparciu o ustawę
Szkolenie ma usprawnić działanie Zespołu Interdyscyplinarnego pod kątem niesienia pomocy dziecku, ofierze przemocy. Rozkłada na czynniki pierwsze: zjawisko przemocy domowej, wskazuje jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy, charakteryzuje sprawcę przemocy, określa zasady postępowania i wsparcia dla ofiar przemocy.

 • W jakim celi i dla kogo została stworzona ustawa o przeciwdziałaniu przemocy:
 • Przedstawienie zmian w ustawie,
 • Reguły pracy Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • Charakterystyka przemocy domowej, w tym przemoc wobec dziecka – geneza, symptomy,
 • Zakres działań pracowników Socjalnych i Policji w noweli,
 • Charakterystyka ofiary przemocy domowej,
 • Charakterystyka sprawców przemocy,
 • Symptomy, po których rozpoznamy, że dziecko jest ofiarą przemocy,
 • Metody pomocy dziecku krzywdzonemu – tworzenie planu wsparcia dla ofiar przemocy.

Cele: 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup i zespołów z gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Jego celem jest m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zakres szkolenia:
(przemocy:)

 • Omówienie trudności w funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych,
 • Zadania Zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych,
 • Czym jest przemoc, typowe role, rodzaje przemocy,
 • Konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy,
 • Dynamika interakcji między sprawcą i osobą doznającą przemocy,
 • Formularz–procedura„Niebieska Karta”,
 • Regulamin działania zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej,
 • Procedura NK – rozpoczęcie,terminy,przesłanki merytoryczne, zakończenie, procedury- aspekty praktyczne,
 • Prowadzenie przez zespół interdyscyplinarny skutecznej rozmowy,
 • Uświadomienie wpływu konstruktywnej komunikacji zespołu interdyscyplinarnego dla uzyskania lepszych efektów pracy – płynność komunikacji, bariery komunikacyjne – Jak przygotować się do przeprowadzenia rozmowy ze sprawcą przemocy,
 • Rozmowa z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie oraz ze sprawcą przemocy,
 • Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej,
 • Formy reakcji Zespołu/ Grupy na zaobserwowane przesłanki przestępstwa znęcania się.

Proponujemy Państwu szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych przedstawicieli organów społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym.
Program szkoleń jest zgodny z opracowanym przez Parpa “Ramowym programem podstawowego szkolenia dla Członków Komisji alkoholowej” jako niezbędnym do wykonywania zadań zapisanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Korzystamy z doświadczenia naszych Trenerów. Współpracujemy z Psychologami, Terapeutami, Prawnikami a przede wszystkim z praktykami. Fakt ten daje gwarancje przeprowadzenia rzetelnego i warsztatowego szkolenia.
Każde szkolenie jest poprzedzone analizą Państwa potrzeb szkoleniowych. To sprawia, że nasi Trenerzy mogą się doskonale przygotować do szkolenia I odpowiedzieć na trudne Państwa pytania

Celem szkolenia jest wypracowanie u uczestników umiejętności prowadzenia rozmowy z osobą uzależnioną i współuzależnioną oraz motywowania do podjęcia zmian. Szkolenie jest przygotowane dla pełnomocników/koordynatorów, członków GKRPA, pracowników socjalnych i innych

Zakres szkolenia:

1. Jak przygotować się do rozmowy:

 • Miejsce przeprowadzenia rozmowy,
 • Przygotowanie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych uczestnicy rozmowy.

2. Jak nawiązać kontakt z osobą uzależnioną i współuzależnioną:

 • Formy nawiązanie kontaktu,
 • Zależy nam na Tobie
 • Pytania: treść, zakres i forma, radzenie sobie z emocjami. planowanie pomocy

3. Metody motywowania do podjęcia zmiany/leczenia:

 • Interwencja wobec osoby uzależnionej

Celem Szkolenia jest przygotowanie do pracy w obszarze związanym z zezwoleniami. na sprzedaż napojów alkoholowych: propozycja skierowana jest do pełnomocników/koordynatorów, członków GKRPA, pracowników urzędu zajmujących się rozpatrywaniem wniosków i przygotowywaniem decyzji o wydaniu zezwolenia

1. Przepisy określające zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Regulacje administracyjne w sprawie wydawania zezwoleń,
 • Wymogi formalne do wnioskowania o zezwolenie,
 • Wydanie zezwolenia,
 • Tryb odwoławczy,
 • Przyczyny i tryb cofnięcia zezwolenia.

2. Przepisy a kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

 • Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Zakres i forma kontroli w świetle obowiązujących przepisów,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli zgodne z nowymi przepisami,
 • Odwołania przedsiębiorców, RIO o nieprawidłowościach w omawianym sektorze.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie osób wchodzących w skład Komisji RPA oraz rozwijanie kompetencji w zakresie tworzenia skutecznych programów profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
Szkolenie skierowane jest do członków/ kandydatów na członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres jest zgodny z wymogami ustawowymi oraz rekomendacjami PARPA.

1.Gminna Komisja w organizacji Urzędu Gminy:

 • Reguły powoływania członków Komisji,
 • 
Wymogi wobec przyszłych członków Komisji,
 • Podstawa działania Komisji,

2. Co to jest uzależnienie?

 • Działanie alkoholu i objawy choroby alkoholowej,
 • Mechanizmy obronne,
 • Fazy uzależnienia od alkoholu,
 • Konsekwencje psychospołeczne spowodowane spożywaniem alkoholu,
 • Motywy picia alkoholu przez młodzież i ich konsekwencje,
 • Leczenie zespołu uzależnienia od alkoholu,
 • Organizacja pomocy dla rodzin alkoholowych.

3. Obowiązki Komisji regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • Zadania i rola Komisji w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,
 • Wytyczne NIK-u w zakresie formy i zakresu opiniowania,
 • Praktyczne wskazówki odnoszące się do zachowania terminów wynikających z procedury administracyjnej,
 • Praktyczne elementy interpretacji zapisów w Uchwałach Rady Gminy odnoszące się do zasad usytuowania punktów sprzedaży.

4. Kontrola punktów sprzedaży a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

 • Termin i forma zawiadomienia przedsiębiorcy,
 • Zakres kontroli przez GKRPA,
 • Tworzenie protokół pokontrolnych,
 • Zalecenia pokontrolne.

5. Opiniowanie programów i działań profilaktycznych, które mają i mogą być finansowane ze środków “alkoholowych”:

 • Forma i zakres finansowania programów profilaktycznych,
 • Alternatywne pozalekcyjne zajęcia jako klucz do skutecznej profilaktyki.

7. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego:

 • Gromadzenie informacji,
 • Możliwe scenariusze postępowania wobec osoby uzależnionej,
 • Kierowanie wniosku o zobowiązanie do leczenia do Sądu,
 • Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu,
 • Egzekwowanie obowiązującego prawa.

8. Obowiązki GKRPa w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

 • Zakładanie Niebieskiej karty,
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym,
 • Skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Proponowane Szkolenia maja na celu poszerzenie kompetencji oraz zaprezentowanie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w nowoczesnej dydaktyce. W programie szkoleń główny nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności skutecznego korzystania z nowoczesnych technologii w procesie planowania i prowadzenia lekcji. Chcemy wesprzeć nauczycieli, aby rozwijali swoje kompetencje merytoryczne i metodyczne, które pomogą im przygotować się do dynamicznych zmian w procesie cyfryzacji szkoły.

Program szkolenia:

 • Specyfika doświadczenia kryzysu psychologicznego w sytuacji przemocy,
 • Natura i geneza typów przemocy,
 • Psychologia osób doznających przemocy,
 • Mechanizmy podtrzymujące przemoc,
 • Style komunikowania się i działania wobec osób w kryzysie przemocy,
 • Sposoby rozpoznawania różnych rodzajów przemocy,
 • Proces wiktymizacji w kryzysie długotrwałego doświadczania przemocy,
 • Procedury interwencyjno kryzysowe adekwatne do sytuacji wywołujących kryzys przemocy,
 • Działania interwencyjne użyteczne w pomaganiu ofiarom przemocy praca w oparciu o identyfikację i wykorzystanie zasobów indywidualnych i grupowych (Perspektywa Silnych Stron),
 • Unikanie jatrogenii w pomaganiu.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu badań I warsztatów w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Działaniami obejmujemy zarówno osoby dorosłe jak dzieci I młodzież szkolną. Fakt ten zobowiązał nas do stałego podnoszenie kwalifikacji, a także przyczynił się do planowania I realizowania wymagających a czasem innowacyjnych projektów profilaktycznych. Celem proponowanych szkoleń jest przygotowanie osób zaangażowanych w działania profilaktyczne w środowisku szkolnym tak, aby mogli opracowywać, inicjować I wdrażać rzetelne rozwiązania w ramach szkolnego program profilaktyki nakierowanych na rożne grupy docelowe (uczniów, rodziców, lokalna społeczność). Do przemyślenia- uzależnienie od telefonu i internetu w tym dziale.

Wszystko co powinniście wiedzieć o narkotykach

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat budowania lokalnego systemu przeciwdziałania narkomanii Proponowane szkolenie to również aktualna wiedza na temat struktury uzależnienia i rodzajów używek.

Problem uzależnienia od narkotyków:

 • Sfery uzależnienia od narkotyków
 • Mechanizmy obronne stosowane przez osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych
 • Fazy uzależnienia od narkotyków
 • System rodzinny a powstawanie narkotyków
 • Obraz matki i ojca uzależnionego od narkotyków

Podział narkotyków i rodzaje:

 • Sygnały świadczące o możliwości brania narkotyków przez dziecko,
 • Charakterystyka narkotyków,
 • Konopie indyjskie i ich pochodne (marihuana, haszysz, olej haszyszowy),
 • Psychostymulujące (amfetamina, kokaina, crack),
 • Halucynogenne (ekstazy, LSD, grzyby halucynogenne),
 • Środki wziewne (inhalanty),
 • Leki uspakajające i psychotropowe,
 • GHB ‚tabletka gwałtu,
 • Definicja pojęcia dopalaczy,
 • Mity i prawdy o dopalaczach,
 • Charakterystyka legalnych i objętych kontrolą dopalaczy:,
 • Sposoby leczenia,
 • Komentarz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uczestnik szkolenia otrzyma aktualna wiedzę ma temat dopalaczy, w tym ich charakterystykę oraz sytuację prawną. Dodatkowym walorem zajęć będzie zaprezentowanie interwencji profilaktycznej oraz form radzenia sobie z sytuacjami, jakie mogą wystąpić w trakcie jej prowadzenia.

Program szkolenia:

 • Aktualna wiedza na temat dopalaczy, ich charakterystyka, badania opis działania,
 • Obecna sytuacja prawna w kontekście dopalaczy,
 • Fazy brania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze),
 • Struktura uzależnienia od dopalaczy,
 • Czym jest interwencja profilaktyczna,
 • Jak przygotować się do interwencji profilaktycznej,
 • Na co zwracać uwagę w pracy z uczniem, jak współpracować z rodzicami.

Jak pracujemy?

 • Forma warsztatowa;
 • Trenerzy KROKUS pracują dla Ciebie przy wykorzystaniu technik aktywizujących. Poznaj zalety takiego szkolenia;
 • Cenimy twój czas, umawiamy, realizujemy szybko i precyzyjnie;
 • Szkolenie to nie koniec! Po nim zamawiający otrzymuje raport oraz rekomendacje odnośnie kolejnych szkoleń;
 • Podnoś kwalifikacje w oparciu o wskazówki i planuj na podstawie poczynionych postępów.
Razem opracujemy program, który będzie odpowiadał potrzebom waszej instytucji, by móc przeprowadzić szkolenia, które przełożą się na konkretne rozwiązania w codziennym kontakcie z klientami.

Realizacja szkoleń dla Samorządów, jednostek opieki społecznej

Korzystamy z doświadczenia naszych trenerów. Współpracujemy z Psychologami, Terapeutami, Prawnikami a przede wszystkim z praktykami. Fakt ten daje gwarancje przeprowadzenia rzetelnego i warsztatowego szkolenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w formie szkoleń zamkniętych lub otwartych...

Prezentujemy Państwu różnorodne programy szkoleń zamkniętych. Szkolenia są podzielone według modułów, dlatego nie ma problemu z ich modyfikowaniem, tak aby idealnie uwzględniały potrzeby uczestników. Naszym mottem jest rzetelność i elastyczność w podejmowanych działaniach. To zamawiający ma wpływ na końcowy program szkolenia, dodając nowe treści lub usuwając istniejące. Wiemy, jak ważne jest interdyscyplinarne podejście, dlatego na życzenie klienta łączymy zakres kilku szkoleń na przykład GKRPA z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy.

Uzyskaliśmy liczne rekomendacje współpracując z:

 • Urzędami Miast I Gmin;
 • Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;
 • Regionalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;
 • Ośrodkami Interwencji Kryzysowej;

Dodatkowe atuty...

Dodatkowym atutem naszych szkoleń jest możliwość dopasowania do Państwa potrzeb formy prowadzenia zajęć, typu ćwiczeń. Poprowadzimy szkolenie w wyznaczonym czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Chcesz dowiedzieć się więcej...?

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie dowolnego szkolenia, potrzebujesz więcej informacji, bądź po prostu chcesz nas o coś zapytać, kliknij poniższy przycisk, a my na pewno pomożemy, gwarantujemy, że otrzymasz szybką i rzetelną informację.