Diagnoza

Wspieramy Gminy w tworzeniu strategii budowania
systemu przeciwdziałania przemocy i uzależnień.

PLANUJ, DZIAŁAJ, WERYFIKUJ

Największą przeszkodą w zwalczaniu problemów społecznych jest brak wiedzy na temat ich źródła powstawania oraz skali występowania.

Proponujemy Państwu rozwiązanie w postaci stworzenia kompleksowego systemu działań interwencyjnych i profilaktycznych.

Służymy naszym doświadczeniem w prowadzeniu badań społecznych w zakresie zachowań ryzykownych. Z dołożeniem wszelkiej staranności określimy skalę uzależnień, zjawisko przemocy, cyberprzemocy oraz hazardu na określonym obszarze oraz zaprezentujemy sposób likwidacji problemów.
.

Diagnoza 5

Przeprowadzamy gruntowne badania w obszarze:

 1. Diagnoza uzależnień od środków psychoaktywnych wśród młodzieży i osób dorosłych;
 2. Diagnoza zjawiska przemocy;
 3. Diagnoza środowiskowa zagrożeń społecznych;
 4. Badanie poziomu biedy i ubóstwa;
 5. Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych;
 6. Diagnoza dla instytucji pomocy społecznej.

Cel badań:

Rozpoznanie, analiza i opracowanie sposobu walki z problemami z jakimi spotykają się badani. Określenie postaw, zachowań, nastrojów i zjawisk, jakie w danej zbiorowości występują. Opracowanie takiej diagnozy to niezbądny element procesu wprowadzania zmian.

Kogo badamy:

Mieszkańców określonego terenu, województwa, miasta, dzielnicy, osiedla czy uczniów danej szkoły.

Rezultat badań :Profesjonalna analiza skali występowania negatywnych zjawisk.

Jak to działa?

Prowadzimy badania ankietowe wśród losowo wybranych mieszkańców powyżej 18 roku życia, lub wśród uczniów badanej szkoły.

Koszt diagnozy uzależniony jest od wielkości populacji w gminie.
.

Rzetelna diagnoza problemów z jakimi boryka się młodzież szkolna jest podstawą każdego szkolnego programu profilaktyki. Celem naszej diagnozy jest przedstawienie obrazu szkolnej młodzieży, ocena stanu problemów (ich koncentrację, wpływ, siłę, niebezpieczeństwa związane ze wzrostem ich kumulacji).

Przy wykorzystaniu diagnozy rozpoznajemy potrzeby, a więc możemy podjąć działania istotne dla rozwiązywania realnych problemów wzmacniając działania tam, gdzie są zauważalne braki.

Korzystając z naszej usługi oszczędzasz czas, a dzięki pracochłonnemu i rzetelnemu podejściu do badania zapobiegamy intuicyjnym założeniom lub wycinkowym analizom. To bezcenny elementem tworzenia programu zwalczania zachowań ryzykownych.

Obszar prowadzonych badań:

 • Młodzież w kontekście spożywania alkoholu, 

 • Młodzież w kontekście zażywania narkotyków i dopalaczy, 

 • Przemoc w szkole, rówieśnicza, przemoc w domu, 

 • Uzależnienie od Internetu oraz hazard, 

 • Młodzież i jej postawy wobec seksualności.


Chcesz przeprowadzić badania szybko i rzetelnie, nie zabierając uczniom godzin lekcyjnych?
Mamy rozwiązanie, badania przeprowadzamy przy użyciu licencjonowanego programu statystycznego na dowolnie wybranym czasie. Program jest łatwy w obsłudze, a zaletą jego korzystania jest sposobność przebadania dużej próby respondentów w atrakcyjnej cenie. Trudno dziś znaleźć Placówkę Oświatową bez dostępu do internetu, a to jedyny warunek techniczny.
(Również realizujemy badania w formie tradycyjnych ankiet przesyłanych do szkół).

PROSIMY O KONTAKT, OTRZYMASZ SZYBKĄ I RZETELNĄ INFORMACJE.

Obszar
- zestawienie dokumentów diagnozujących
- wyznaczenie problemów i potrzeb, określenie zakresu działań
- zdefiniowanie celów, w tym opis zadań do realizacji
- Przyjęcie wskaźników do osiągnięcia celów
- ewaluacja i weryfikacja projektu
- analiza i dobór odpowiednich zapisów regulujących
- stworzenie planu finansowania działań wspomagających, dobór realizatorów tych działań - konsultacje i przyjęcie projektu


Pamiętaj podstawą opracowania programu jest udostępnienie nam aktualnej Diagnozy


Nasi specjaliści w kontakcie z Gminą pomogą opracować gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program zwalczania narkomanii. Naturalnym jest fakt, że przygotowanie tak precyzyjnego planu działań, czasem wymaga konsultacji ze specjalistą z zewnątrz. Ważne jest, aby dokumenty na podstawie których pracujemy były rzetelne, spójne merytorycznie z wykorzystaniem zasady systemowego oraz całościowego podejścia do planowanych działań. Pamiętaj Każdy program spełnia Multi ważne zadanie, bo wskazuje określone sposoby działania na terenie danej społeczności lokalnej i jest podstawą do wydatkowania publicznych pieniędzy
Sam zdecyduj w jakim zakresie chcesz z nami współpracować. Analitycy z naszej pracowni czekają na kontakt:

PROSIMY O KONTAKT Z KONSULTANTEM, OTRZYMASZ SZYBKĄ I RZETELNĄ INFORMACJE.

Proponujemy badania społeczności lokalnych

Przy wykorzystaniu badań wskażemy rezerwy, które warto wykorzystać na rzecz partnerstwa i współpracy. W tym celu przeprowadzimy badania, które przedstawią poglądy, opinie i oczekiwania lokalnych społeczności.

Te badania po prostu się opłacają, z jednej strony kultura pracy staje na wyższym poziomie, z drugiej poprawiają jakość świadczonych usług w Waszej Placówce.

Precyzyjnie określimy:

 • Poziom zadowolenia klientów z obsługi urzędu;
 • Opinie mieszkańców na temat lokalnych strategii rozwoju;
 • Usługi komunalne w opiniach i budżetach gospodarstw;
 • Ocena i zapatrywanie się mieszkańców na temat warunków życia;
 • Badanie wskazujące poparcie dla partii politycznych, komitetów wyborczych na poziomie lokalnym, a także dla ubiegających się o stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
 • Diagnoza stanu edukacji w środowisku lokalnym;
 • Ewaluacje projektów wdrażanych przez władze samorządowe;
 • Diagnoza wskazująca opinię i poglądy mieszkańców na temat zadowolenia z życia w mieście/gminie/regionie. Podaje cenne spostrzeżenia na temat funkcjonowania władz i instytucji publicznych. Wskazuje deficyty w pracy instytucji publicznych, aby usprawnić ich funkcjonowanie.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Przygotowujemy dla naszych Klientów strategię rozwiązywania problemów społecznych, poprzedzoną wnikliwą analizą problemów na wielu płaszczyznach i w wielu obszarach. Zaproponowane przez nas rozwiązania problemów społecznych są trafne i dostosowane do możliwości ich realizacji, przez Klienta.

Opracowana przez naszą pracownię diagnoza problemów społecznych dostarcza nie tylko informacji na temat skali zjawisk, ale również wskazuje na mocne i słabsze strony systemu rozwiązywania problemów alkoholowych danej społeczności oraz ewentualne przeszkody i bariery przy realizacji działań z nim połączonych

Chcesz dowiedzieć się więcej...?

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie dowolnego szkolenia, potrzebujesz więcej informacji, bądź po prostu chcesz nas o coś zapytać, kliknij poniższy przycisk, a my na pewno pomożemy, gwarantujemy, że otrzymasz szybką i rzetelną informację.