IMG_9733

Szkolenia

Potrzebujesz nowych pomysłów, które pomogą ci aktywniej nauczać . bądź otwarty porozmawiaj o tym z nami!

Dla Nauczycieli


Lista dostępnych szkoleń

Proponowane Szkolenia maja na celu poszerzenie kompetencji oraz zaprezentowanie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w nowoczesnej dydaktyce. W programie szkoleń główny nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności skutecznego korzystania z nowoczesnych technologii w procesie planowania i prowadzenia lekcji. Chcemy wesprzeć nauczycieli, aby rozwijali swoje kompetencje merytoryczne i metodyczne, które pomogą im przygotować się do dynamicznych zmian w procesie cyfryzacji szkoły.

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad tworzenia atrakcyjnych prezentacji multimedialnych, wspomagających nauczanie w szkole,
 • Zdobycie wiedzy nt. grafiki prezentacyjnej, struktury slajdu, rozmieszczenia treści, perswazyjnego doboru kolorów multimediów i typografii, a także będą potrafili zastosować ją w swoich pracach,
 • Poznanie darmowych zbiorów multimediów i aplikacji do tworzenia infografik na użytek edukacyjny w zgodzie z prawami autorskimi podczas tworzenia własnych materiałów dydaktycznych,
 • Zaznajomienie się z metodą WebQuest’u – nowoczesną formą pracy dydaktycznej oraz zdalnej pracy projektowej wykorzystującej technologie informacyjne i wiedzę dotyczącą tworzenia prezentacji,
 • Otrzymanie wskazówek, jak tworzyć własne bazy multimediów, jak nimi zarządzać i sprawnie wyszukiwać w nich pomoce naukowe.

Program szkolenia:

 • Zasady tworzenia skutecznej prezentacji multimedialnej – funkcje programu PowerPoint, grafika prezentacyjna, budowa struktury slajdu, rozmieszczenie treści oraz perswazyjny dobór kolorów i multimediów, typografia i symbole
 • Darmowe zbiory multimediów oraz aplikacje do tworzenia infografik na użytek edukacyjny, prawa autorskie w przygotowaniu materiałów dydaktycznych
 • Metoda WebQuest’u – zapoznanie się z założeniami i zasadami WebQuest’u, jako nowoczesnej metody pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej i metodę zdalnej pracy projektowej
 • Zarządzanie materiałami edukacyjnymi, tworzenie własnej bazy multimediów w tzw. „chmurze” oraz sprawne wyszukiwanie pomocy naukowych i wiadomości – funkcje narzędzi dysku Google oraz Evernote

Praca grupowa to jeden z meta trendów dzisiejszej edukacji, warsztat przybliża narzędzia Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej, które ją wspierają.

Program szkolenia:

Nauka pracy na narzędziach:

 • Padlet – wirtualna tablica korkowa, służąca do zawieszania na niej różnego rodzaju notatek, komunikatów itp. Narzędzie to może być wykorzystane jako: tablica z wiadomościami, miejsce do dyskusji, burza mózgów, informacja zwrotna dla uczniów, szybkie uzyskania odpowiedzi na pytanie (ankieta, ewaluacja),
 • Dokumenty Google – doskonałe, bezpłatne narzędzia, które doskonale sprawdzają się w tysiącach szkół na całym świecie. Możemy wykorzystać Dysk Google jako wirtualny pendrive, z którego można korzystać zawsze kiedy mamy dostęp do Internetu,
 • Prezi – ciekawe rozwiązanie dla osób, które na potrzeby pracy, szkoleń, zajęć lekcyjnych itp. chcą tworzyć „nowoczesne” prezentacje multimedialne. Prezi świetnie spisuje się w pracy grupowej. Jedną prezentację edytować może dowolna liczba osób. Zespół może pracować razem, w czasie rzeczywistym albo oddzielnie i na bieżąco śledzić zmiany nanoszone przez innych,
 • MindMeister – grupowe mapy myśli są ciekawym sposobem na wymianę poglądów, burzę mózgów lub wspólne opracowanie pomysłu.

Czy jest ktoś kto nie zna Google? Są to chyba wyjątki. Ale pewnie już nie wszyscy wiedzą, że Google, to nie tylko słynna wyszukiwarka. W programie warsztatów znajdą Państwo szybki przegląd najciekawszych bezpłatnych narzędzi Google, które mogą być przydatne w edukacji.

Program szkolenia:

 • Co to jest praca w chmurze
 • Zalety i wady pracy w chmurze
 • Jak wybrać dostawcę takiej usługi
 • Jak wykorzystać pracę w chmurze w szkole i w innych działaniach nauczyciela
 • W programie: tworzenie konta w chmurze, poczta Gmail, czat Hangouts, dysk Google, dokumenty Google formularze Google, kalendarz Google, picasa, mapy Google, Tłumacz Google, Google Apps dla szkół

Cele szkolenia:

 • Uczestnicy warsztatów poznają metodykę zdalnego uczenia się i przykłady kształcenia na odległość,
 • Dowiedzą się, jak łączyć tradycyjne nauczanie z naturalną dla cyfrowego pokolenia uczniów potrzebą korzystania z internetu oraz wdrażania TIK, wymaganego przez podstawę programową,
 • Zaznajomią się z przykładami otwartych zasobów kształcących na odległość (Massive Open Online Courses),
 • Zapoznają się z ciekawymi zasobami darmowych materiałów edukacyjnych i multimediów, przydatnymi stronami internetowymi oraz narzędziami online do wykorzystania podczas lekcji i w ramach zajęć poszerzających wiedzę uczniów,
 • Nauczą się korzystać z synchronicznych i asynchronicznych narzędzi pracy online: e-learning, m-learning, czat, email, forum, blog, webquest, screencast, podcast oraz narzędzi Google,
 • Sprawdzą, w jaki sposób mogą tworzyć własne treści online, prezentować je w sieci i udostępniać uczniom,
 • Zapoznają się z przykładami zastosowania formuły „blended learning”.

Program szkolenia:

 • Podstawy metodyki zdalnego uczenia się, kształcenie na odległość (KNO)
 • Przykłady otwartych zasobów kształcących na odległość (Massive Open Online Courses), analiza ich funkcjonowania i możliwego zastosowania: COURSERA, Khan Academy, Udacity
 • Przykłady otwartych i darmowych zasobów multimedialnych z dozwolonym użytkiem edukacyjnym: bazy multimediów, przydatne strony, portale ze scenariuszami lekcji, aplikacje i materiały edukacyjne
 • Asynchroniczne i synchroniczne narzędzia pracy online: e-learning, m-learning, czat, email, forum, blog, webquest, screencast, podcast, narzędzia Google. Przykłady narzędzi do samodzielnego wykorzystania
 • Sposoby dzielenia się treściami: narzędzia udostępniania materiałów uczniom
 • Narzędzia do zarządzania treściami w internecie
 • Propozycja łączenia tradycyjnych form nauczania na lekcji z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania z użyciem TIK w formule „blended learning”

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na wysokiej jakości wczesna edukacje stworzyliśmy cykl szkoleń, który ma wpływ na sukces edukacyjny I życiowy człowieka. Proponowane szkolenia maja na celu wyposażenie uczestników w aktualna wiedzę na temat psychologii rozwojowej dziecka, a także umiejętności w zakresie planowania I realizowania działań wychowawczych I dydaktycznych. Dodatkowym walorem zajęć jest możliwość rozpoznania przez uczestnika własnych kompetencji do wykonywania zawodu.

Opis szkolenia:

Od września 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zmiany te mają istotny wpływ na organizację pracy nauczyciela, stanowią potrzebę analizy treści rozporządzenia w zakresie prowadzenia dzienników zajęć, w tym zamieszczania danych osobowych uczniów, odnotowywania obecności i nieobecności uczniów/słuchaczy/wychowanków w przedszkolu,. Nowe regulacje dotyczące prowadzenia dzienników przedszkola i innych dzienników oraz dzienników specjalistów ułatwiają pozyskiwanie od rodziców danych osobowych takich jak adres poczty elektronicznej czy numer telefonu. Rozporządzenie porządkuje terminologię dotyczącą rocznego przygotowania przedszkolnego.
Celem szkolenie rady pedagogicznej jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia dokumentacji. Omawiane zagadnienia mają istotne znaczenie dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy są zobowiązani do bezbłędnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Doskonalenie umiejętności nauczyciela, wychowawcy, specjalisty w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
 2. Zastosowanie w praktyce obowiązujących przepisów prawa oświatowego – obowiązujących od września 2014 r.;
 3. Doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik w wypełnianiu dokumentów;
 4. Nabycie umiejętności właściwego dysponowania różnymi danymi osobowymi dla celów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Program szkolenia:

 1. Rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach.
 2. Dane osobowe dziecka na etapie rekrutacji i po przyjęciu do przedszkola.
 3. Dokumentacja dyrektora i nauczyciela przedszkola.
 4. Prowadzenie dziennika zajęć przedszkola:
  – wprowadzanie do dzienników zajęć nowych danych osobowych uczniów,
  – po zmianie rozporządzenie obowiązującego od września 2014 r.,
  – nowy sposób odnotowywania obecności i nieobecności dziecka,
 5. Dzienniki innych zajęć, w tym zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć nauczania indywidualnego.
 6. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez specjalistów.
 7. Sposób dokumentowania działań wychowawczych i opiekuńczych. Korespondencja z rodzicami. Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Odtwarzanie zniszczonej dokumentacji. Prostowanie błędów i oczywistych pomyłek a zmiana stanu faktycznego. Archiwizowanie dokumentów.
 9. Dokumentacja wycieczek i imprez – stan prawny obowiązujący od września 2014 r.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają przepisy prawne umożliwiające podjęcie interwencji. Ważną częścią program jest rozmowa o tym w jaki sposób postępować w sytuacjach kryzysowych i jak współpracować z trudnym rodzicem.

 • Źródło powstawania sytuacji trudnych wychowawczo,
 • Charakterystyka głównych zaburzeń zachowania,
 • Jakie działania zastosować wobec sytuacji kryzysowej,
 • Współpraca z przedstawicielami innych jednostek w ramach procedury niebieskiej karty,
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz trudnym rodzicem,
 • Jak zaplanować działania naprawcze wynikające z podjętych działań,
 • Przepisy regulujące interwencje,
 • Element treningu kreatywności.

Korzyści ze szkolenia

Proponujemy szkolenie, które pozwoli uczestnikom wspierać rozwój emocjonalny dziecka poprzez sztukę.
Opiekunowie poznają gry i zabawy oraz zasady prowadzenia zajęć art-terapeutycznych, które stymulują rozwój kompetencji społecznych i poznawczych dziecka.
Program szkolenia

 • Wykorzystanie arteterapii w trakcie zajęć,
 • Jak prowadzić zajęcia art-terapeutyczne,
 • Rodzaje, wykorzystanie i wybrane ćwiczenia arteterapii,
 • Moderowanie zespołów twórczych w klasie,
 • Zarządzanie twórczością w szkole, czyli jak sprawić aby atmosfera w klasie sprzyjała twórczemu działaniu,
 • Jak rozpoznać twórczego ucznia i w pełni wykorzystać jego potencjał.

Szkolenie to ciekawa metoda, która pozwoli uczestnikom w zaplanowaniu nowych form współpracy z rodzicami i wydarzeń przedszkolnych, które mogą zachęcić rodziców do współpracy. Zapewniamy również trening umiejętności auto-prezentacyjnych, który może przydać się w życiu prywatnym.

Program szkolenia:

 • Budowanie relacji z rodzicami,
 • Jak wzbudzić u rodziców poczucie odpowiedzialności I więzi wobec placówki,
 • Przedstawienie korelacji pomiędzy rozwojem dziecka I zaangażowanie rodziców w życie placówki,
 • Formy I metody działań,
 • Techniki komunikacji pomagające w budowaniu dobrych relacji z rodzicami – wywiadówki, imprezy szkolne, konsultacje,
 • Nie tym razem to następnym- trening motywacyjny.

Proponowane szkolenie to doskonały pomysł dla osób, które chcą poznać specyfikę pracy z 2.5 latkami, a także pomoc w ich sprawnej adaptacji. Uczestnicy tych zajęć poznają formy wspierania samodzielności małych dzieci oraz prawne aspekty organizowania grup dla małych dzieci.

 • Praca z 2.5 latkiem
 • Charakterystyka potrzeb rozwojowych dzieci 2.5 letnich
 • Jak zaplanować pracę, aby zajęcia uwzględniały potrzeby małych dzieci
 • Regulacje prawne organizowania grup dla dzieci młodszych
 • Modele współpracy z rodzicami
 • Sprawna adaptacja- zabawy stymulujące rozwój małych dzieci

Uczestnik szkolenia pozna aktywne metody pracy z grupą przedszkolną. Miedzy innymi zdobędzie umiejętność konstruowania zajęć z wykorzystaniem różnych zabaw. Lekkość w korzystaniu z nowych materiałów pomoże Nauczycielom sprawniej wprowadzać swoje pomysły do programu przedszkolnego.

 • Co to znaczy być twórczym – cechy ludzi kreatywnych,
 • Techniki zwiększające kreatywność i twórczość,
 • Twórcze myślenie a rozwiązywanie problemów,
 • Moderowanie zespołów twórczych w klasie,
 • Prezentacja aktywnych metod pracy grupą rówieśniczą,
 • Jak wykorzystać dostępne materiały do stworzenia nowych scenariuszy zajęć.

Uczestnik szkolenia wykorzysta wiedzę na temat zastosowania chusty animacyjnej I innych przyrządów do zabawy z dziećmi. Nabyta wiedza będzie źródłem inspiracji do tworzenia nowych scenariuszy i zabaw fabularyzowanych dla dzieci.
W programie szkolenia:

 • Zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty,
 • Zaprezentowanie popularnych zabaw fabularyzowanych,
 • Zabawa- jak tworzyć ciekawe scenariusze zajęć dla dzieci,
 • Burza mózgów – projekt scenariusza,
 • Prezentacja nowego scenariusza,
 • Wskazówki I komentarz do prezentacji.

Uczestnicy korzystający z naszego szkolenia poszerza wiedzę na temat reguł rozwojowych w przestrzeni społeczno-emocjonalnej dzieci . Zaproponujemy nauczycielom praktyczne rozwiązania mające zastosowanie w pracy indywidualnej z agresywnymi dziećmi, a także zastosowanie w pracy z grupa przedszkolną.

 • Modele rozwojowe wpływające na rozwój społeczno-emocjonalny u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Typowe sytuacje trudne , co jest trudne I jak dzieci sobie z nimi radzą,
 • Kiedy zachowania agresywne u dzieci powinny skłonić wychowawcę do kontaktu ze specjalistami,
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami,
 • Style kierowania konfliktami w pracy z dziećmi jak I w pracy indywidualnej.

Korzyści ze szkolenia:

Korzyścią z uczestnictwa w tym szkoleniu jest umiejętność diagnozowania wychowanków pod kątem typów inteligencji. To pomoże wychowawcom zaplanować program zajęć, który będzie stymulował rożne typy inteligencji swoich podopiecznych.

 1. Teoria inteligencji wielorakich- charakterystyka, czy jest nam potrzebna do pracy,
 2. Jak diagnozować typ inteligencji,
 3. Planowanie rozwoju indywidualnego wychowanków z wykorzystaniem wiodącego typu inteligencji,
 4. Jak wykorzystać teorię inteligencji wielorakich by sprawnie organizować pracę z wychowankami,
 5. Wspieranie rozwoju indywidualnego, planowanie, wdrażanie ewaluacja,
 6. Jak korzystać z nowoczesnych technologii w edukacji przedszkolnej.
 • Teoria inteligencji wielorakich wg H. Gardnera,
 • 8 inteligencji a podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
 • Przydatne narzędzia do obserwacji dzieci,
 • Planowanie poszczególnych elementów dnia, organizowanie przestrzeni przedszkola pod kątem stymulowania inteligencji wielorakiej dzieci,
 • Planowanie zajęć dydaktycznych uwzględniających indywidualne zdolności dzieci i skutecznie je rozwijające.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna zmiany prawne dotyczące zasad udzielania I organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdobyta wiedza pomoże uczestnikom sprawniej wprowadzać zmiany do praktyki przedszkolnej.

 • Dziecko o SPE
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna, formy jej udzielania I kompetencje poszczególnych osób
 • Praca z dziećmi o szczególnych możliwościach, definiowanie ich potrzeb
 • Kanał informacyjny miedzy nauczycielem a specjalistami prowadzącymi dziecko- charakterystyka z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych
 • Trendy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Jak prowidłowo prowadzić dokumentację

Korzyści ze szkolenia:

Po przebytym szkoleniu uczestnik będzie lepiej rozumiał potrzebę aktywizacji dzieci w procesie wychowania I edukacji. Częściej i chętniej skorzysta z metod aktywizujących do pracy zespołowej. Korzystanie z naszych metod zwiększy u Nauczycieli satysfakcje z wykonywanej pracy a u dzieci pobudzi twórcze myślenie.

 • Grupa przedszkolna , struktura i jej charakterystyka,
 • Co to znaczy być twórczym – cechy ludzi kreatywnych,
 • Techniki zwiększające kreatywność i twórczość,
 jak korzystać z aktywnych metod w pracy z dzieckiem,
 • Harmonogram zajęć z wykorzystanie aktywnych metod pracy z dzieckiem,
 • Jak korzystać z aktywnych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Metody wg. Dennisona – ćwiczenia.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu badań I warsztatów w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Działaniami obejmujemy zarówno osoby dorosłe jak dzieci I młodzież szkolną. Fakt ten zobowiązał nas do stałego podnoszenie kwalifikacji, a także przyczynił się do planowania I realizowania wymagających a czasem innowacyjnych projektów profilaktycznych. Celem proponowanych szkoleń jest przygotowanie osób zaangażowanych w działania profilaktyczne w środowisku szkolnym tak, aby mogli opracowywać, inicjować I wdrażać rzetelne rozwiązania w ramach szkolnego program profilaktyki nakierowanych na rożne grupy docelowe (uczniów, rodziców, lokalna społeczność). Do przemyślenia- uzależnienie od telefonu i internetu w tym dziale.

Zalety szkolenia:

Proponujemy Państwu warsztat, który pomoże sprawniej działać zarówno w życiu zawodowym jak I prywatnym
Z doświadczenia wiemy, że Nauczyciel pomimo dobrego przygotowania merytorycznego może mieć problem ze zdyscyplinowaniem nachalnego ucznia, postanowiliśmy ten problem rozwiązać. Uczestnik przy pomocy treningu umiejętności komunikacyjnych pozna pakiet technik dyscyplinujących I będzie wiedział jak skutecznie z nich korzystać
To również zwiększenie efektywności przekazywania wiedzy

Szczegółowo o szkoleniu:

· Sposoby ułatwiające utrzymywanie uwagi uczniów w czasie lekcji – jak mówić, aby być słuchanym,
· Cztery zasady sztuki dyscyplinowania uczniów w klasie według Jacoba Kounina,
· Komunikowanie się a niewerbalne elementy interakcji -jak wpływać na uczniów,
· Komunikacja nauczyciel – uczeń, czyli jak rozmawiać z uczniami,
· Aktywne słuchanie i komunikat „Ja” – skuteczne narzędzia budowania kontaktu,
· Uczeń trudny – jak postępować z uczniami, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze.

Proponowane szkolenie ma na celu zaprezentowanie jakie są przejawy agresji oraz jej genezę w środowisku szkolnym. Proponujemy Państwu lepsze zrozumienie świadomych i nieświadomych motywów agresywnego ucznia, aby dotrzeć do rzeczywistej przyczyny i wpływać na nią.

1. Wokół pojęcia agresji

· Definicja pojęcia, rodzaje, formy agresji,
· Przyczyn agresji wśród dzieci i młodzieży,
· Mechanizmy wzrostu agresji na postawie środków masowego przekazu,
· Wpływ grupy rówieśniczej,
· Wpływ szkoły,
· Główne cechy charakteryzujące agresora i ofiarę przemocy szkolnej,
· Objawy agresji w szkole.
2. Problem złości, jako zagadnienie w psychologii (złość a agresja)

· Dlaczego dzieci nasz złoszczą?
· Jak rozumie karę dziecko?
· Różnica pomiędzy karą a poniesieniem konsekwencji (zadania)
· Czynniki sprzyjające agresji
· Czy ludzie są skłonni do ulegania autorytetowi, nawet za cenę czynienia zła? („Eksperyment kata”; S. Miligram)
· Skuteczne metody zapobiegania agresji
3. Rozwiązywanie problemów związanych ze złością

· Komunikat typu „Ty” komunikaty typu „Ja” (ćwiczenia)
· Znaczenie i zalety zachowań asertywnych w komunikacjach interpersonalnych
· Rozróżnienie zachowań uległych, agresywnych i asertywnych

Wszystko co powinniście wiedzieć o narkotykach

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat budowania lokalnego systemu przeciwdziałania narkomanii Proponowane szkolenie to również aktualna wiedza na temat struktury uzależnienia i rodzajów używek.

Problem uzależnienia od narkotyków:

 • Sfery uzależnienia od narkotyków
 • Mechanizmy obronne stosowane przez osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych
 • Fazy uzależnienia od narkotyków
 • System rodzinny a powstawanie narkotyków
 • Obraz matki i ojca uzależnionego od narkotyków

Podział narkotyków i rodzaje:

 • Sygnały świadczące o możliwości brania narkotyków przez dziecko,
 • Charakterystyka narkotyków,
 • Konopie indyjskie i ich pochodne (marihuana, haszysz, olej haszyszowy),
 • Psychostymulujące (amfetamina, kokaina, crack),
 • Halucynogenne (ekstazy, LSD, grzyby halucynogenne),
 • Środki wziewne (inhalanty),
 • Leki uspakajające i psychotropowe,
 • GHB ‚tabletka gwałtu,
 • Definicja pojęcia dopalaczy,
 • Mity i prawdy o dopalaczach,
 • Charakterystyka legalnych i objętych kontrolą dopalaczy:,
 • Sposoby leczenia,
 • Komentarz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędną wiedzę na temat zdrowia psychicznego I fizycznego człowieka oraz regulacji prawnych w promocji I profilaktyce zdrowia w szkole. Pozna formy interwencji i proponowane programy profilaktyczne dla szkole.
Program szkolenia:

 1. Równowaga fizyczna a psychiczna uczniów wymagających wsparcia i pomocy w zakresie zdrowia.
 2. Aspekty prawne, wychowawczo-opiekuńcze profilarki zdrowotnej w szkole.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w stanach kryzysu psychicznego ucznia – metody i formy.
 4. Programy Szkolnej Promocji Zdrowia:- planowanie, metodologia, efektywne wdrożenie, metody sprawdzenia i kontroli, sukcesy i porażki wdrożenia
 5. Zespół i Koordynator ds. Promocji Zdrowia – rola i zadania.
 6. Skuteczna komunikacja profilaktyki i promocji zdrowia.

Nauczyciele po odbytym szkoleniu potrafią:

 • Korzystać z portali edukacyjnych.
 • Korzystać z platform e-learningowych.
 • Korzystać z narzędzi do tworzenia szkoleń i kursów e-learningowych (WBTExpress Free).

Program szkolenia:

 • Przygotowanie do pracy.
 • Przegląd stron internetowych wydawnictw pedagogicznych.
 • Przegląd portali dla nauczycieli.
 • Przegląd przykładowych platform e-learningowych.
 • Instalacja programu WBTExpress Free.
 • Ćwiczenia w korzystaniu z programu WBTExpress Free.

Nauczyciele po szkoleniu:

 • Poznają techniki radzenia sobie ze stresem,
 • Będą potrafili skutecznie komunikować się w trudnych sytuacjach zawodowych,
 • Będą potrafili efektywnie organizować warsztat pracy.

Program szkolenia:

 • Stres w pracy nauczyciela,
 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami w relacjach z uczniem i rodzicem,
 • Techniki auto-motywacyjne,
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych,
 • Umiejętności odnajdywania się w sytuacji zmiany,
 • Efektywne zarządzanie czasem.

Uczestnik szkolenia otrzyma aktualna wiedzę ma temat dopalaczy, w tym ich charakterystykę oraz sytuację prawną. Dodatkowym walorem zajęć będzie zaprezentowanie interwencji profilaktycznej oraz form radzenia sobie z sytuacjami, jakie mogą wystąpić w trakcie jej prowadzenia.

Program szkolenia:

 • Aktualna wiedza na temat dopalaczy, ich charakterystyka, badania opis działania,
 • Obecna sytuacja prawna w kontekście dopalaczy,
 • Fazy brania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze),
 • Struktura uzależnienia od dopalaczy,
 • Czym jest interwencja profilaktyczna,
 • Jak przygotować się do interwencji profilaktycznej,
 • Na co zwracać uwagę w pracy z uczniem, jak współpracować z rodzicami.

Nauczyciele po szkoleniu:

 • Znają modele wyrównywania szans i przeciwdziałania marginalizacji,
 • Wiedzą, jakie czynniki są największym wyzwaniem dla tego procesu,
 • Znają najnowsze wskazania dla konstruktywnego wyrównywania szans edukacyjnych,
 • Znają najczęściej występujące pułapki w procesie pomagania osobom marginalizowanym i wiedzą jak je ominąć.

Program szkolenia:

 • Źródła marginalizacji
 • Nie intencjonalne czynniki pogłębiające marginalizację
 • Cztery metody ułatwiające współpracę z osobami zagrożonymi marginalizacją

Cele szkolenia:

Celem warsztatów jest rozwój umiejętności budowania kontaktu wychowawczego oraz nieagresywnego stawiania granic w pracy ze zbuntowanym dzieckiem i nastolatkiem.

Efekty warsztatów:

 • Uczestniczy warsztatów wypracują sposoby nieagresywnego reagowania na prowokacyjne zaczepki uczniów,
 • Rozwiną własne umiejętności „dotarcia” do zbuntowanego, prowokującego i demonstrującego ucznia,
 • Rozszerzą swoją wiedzę o motywacji oraz korzyściach wynikających dla uczniów z poszczególnych zachowań,
 • Stworzą podwaliny pod budowę planu wychowawczego dla swoich wychowanków.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie nauczycieli z metodą konstruktywnej konfrontacji w korygowaniu niewłaściwych zachowań uczniów.
 • Wyposażenie nauczycieli w umiejętność dobrej komunikacji z uczniem i rodzicami.

Program szkolenia:

 • Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie.
 • Zachowania uczniów sprawiające nauczycielom najwięcej kłopotów.
 • Wiedza i umiejętności potrzebne nauczycielowi, aby mógł radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
 • Prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowań trudnych.
 • Metoda konstruktywnej konfrontacji jako przykład dobrej odpowiedzi na prowokacyjne zachowania ucznia.

Przećwiczenie technik pamięciowych, map myśli to niektóre metody efektywnego uczenia przedstawione na tym szkoleniu. Niektóre, bo uczestnicy kursu również nauczą się jak rozwijać umiejętności wizualizacji i skupiania uwagi.

Korzyści ze szkolenia:

Nauczyciele poznają i będą potrafili w praktyce korzystać z technik gromadzenia informacji oraz zarządzania nimi.

Szczegółowo o szkoleniu:

 • Działanie mózgu, a uczenie się,
 • Lepsze zapamiętywanie dzięki mnemotechnikom,
 • Mapa myśli, czyli efektywne notowanie,
 • Jak nauczyć się szybkiego czytania,
 • Zastosowanie wyobraźni w uczeniu się,
 • Jak poprawić koncentrację,
 • Uczenie się w stanie relaksu.

Celem naszego szkolenia jest zbudowanie u odbiorców przekonania, że stosowanie metod aktywizujących musi być standardem nowoczesnej dydaktyki. Nauczyciel pozna koncepcje aktywnego ucznia, by mógł zastanowić się nad stylem własnej pracy oraz przydatnością tej formy edukacji. Szkolenie jest próbą wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat własnego warsztatu.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy poznają najciekawsze i zarazem efektywne metody aktywizujące tak, aby rozumieli znaczenie doświadczania w nauczaniu.

Szczegółowo o szkoleniu:

 • Prezentacja badań wskazujących na wartość metod aktywizujących we współczesnej dydaktyce,
 • Ustalenie znaczenia jakie odgrywają aktywne metody nauczania w pracy nauczycieli,
 • Wymiana doświadczeń w zakresie uczenia przez aktywizację,
 • Przedstawienie typologii uczniów w kontekście doboru metod pracy z grupą,
 • Klasyfikacja metod aktywizujących i ich użyteczność w obrębie różnych obszarów przekazywania wiedzy,
 • Sposoby konstruowania scenariusz zajęć z wykorzystaniem metod aktywizacji uczniów,
 • Prezentacja wybranych metod poprzez doświadczenie ich działania,
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywności uczestników.

Zalety szkolenia:

Wzorce komunikacyjne to duży sprzymierzeniec w pracy nauczyciela. Proponujemy Państwu interesujące szkolenie z zakresu technik dyscyplinujących uczniów. Uczestnicy poznają nie tylko same metody, ale przejdą warsztat jak je skutecznie wykorzystywać. Często zdarza się sytuacja, gdy Nauczyciel mając dobre przygotowanie merytorycznie, nie może odnaleźć dystansu w kontakcie z nachalnym uczniem. Poprzez warsztaty chcemy ten problem rozwiązać I to nam się udaje

Korzyści ze szkolenia:

To kurs samodoskonalenia w pracy Nauczycielskiej i w życiu prywatnym. Uczestnicy tego warsztatu otrzymają szereg wskazówek, które usprawnią budowanie kontaktu z klasą i poszczególnymi uczniami. To również zwiększenie efektywności przekazywania wiedzy.

Szczegółowo o szkoleniu:

 • Sposoby ułatwiające utrzymywanie uwagi uczniów w czasie lekcji – jak mówić, aby być słuchanym,
 • Cztery zasady sztuki dyscyplinowania uczniów w klasie według Jacoba Kounina,
 • Komunikowanie się a niewerbalne elementy interakcji -jak wpływać na uczniów,
 • Komunikacja nauczyciel – uczeń, czyli jak rozmawiać z uczniami,
 • Aktywne słuchanie i komunikat „Ja” – skuteczne narzędzia budowania kontaktu,
 • Uczeń trudny – jak postępować z uczniami, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze.

Zalety szkolenia:

Szkolenie przede wszystkim posłuży budowaniu autorytetu Nauczyciela. Każdy chce być pewny siebie, ale jak wypracować taka postawę zwłaszcza w szkole? Według nas poprzez rozwijanie zachowań asertywnych i stosowanie technik pomagających w zarządzaniu własnymi emocjami. Ten kurs pomoże w umiejętnym mówieniu„nie”, wyrażaniu opinii i potrzeb. I co ważne w
przyjmowaniu i udzielaniu krytyki . A to przełoży się na skuteczność w kontaktach z uczniami i rodzicami.
Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy przejdą praktyczny kurs asertywności.
Program szkolenia:

 • Czym jest, a czym nie jest asertywność?,
 • Miejsce asertywności w zawodzie nauczyciela – Twoja mapa asertywności,
 • Kształtowanie zachowań asertywnych w obszarach wymagających rozwoju – ćwiczenia praktyczne,
 • Wyznaczanie i poszanowanie granic w relacjach nauczyciel – rodzic – wywiadówka areną asertywności,
 • Komunikacja ułatwiająca wyrażanie własnych opinii i przekonań,
 • Reagowanie na krytykę i rzeczowe przyjmowanie ocen,
 • Przekonania w służbie asertywności – rola pozytywnego myślenia

Zalety szkolenia:

Proponujemy Państwu warsztat, który charakteryzuje reguły jakimi rządzi się grupa społeczna, którą znamy jako klasę
Dzięki ciekawym metodom prowadzenia zachęcamy Nauczycieli do wcielenia się w role animatora pracy i dynamiki oddziału klasowego. Przyczynimy się do tego faktu poprzez opracowanie metod odczytywania ról klasowych

Korzyści ze szkolenia:
Nauczyciel zostanie moderatorem klasy , będzie miał większy wpływ na jej integracje, oraz organizowanie kół zainteresowań uczniów
Program szkolenia:

 • Klasowe role wg M. Belbin,
 • Role uczniowskie (np. „uczeń opozycjonista”) – motywacyjne wyzwania dla nauczyciela,
 • Diagnozowanie dynamiki klasowej,
 • Grupa – wróg czy sojusznik w motywowaniu uczniów – praca metodami psychologicznymi,
 • Jak wpływać na to, co się dzieje w klasie, by działo się po naszej myśli,
 • Projektowanie pracy grupy – zasady doboru składu zespołów i sposoby zarządzania, pracą grup zadaniowych,
 • Ćwiczenia integracyjne jako narzędzia budowania zespołu.

Szkolenie zostało napisane na „miarę” . Ponieważ Nauczyciele uczestniczący w naszych warsztatach często dopytywali jak skutecznie komunikować się rodzicami uczniów ?. Proponowany trening służy wypracowaniu schematu pracy z rodzicami. W ten sposób chcemy wpłynąć na relacje tak , aby obustronny kontakt stał się bardziej satysfakcjonujący i efektywny dla obu stron.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy poznają techniki komunikacyjne I perswazyjne. Ponadto w trakcie zajęć przećwiczą technikę analizy bieżącej relacji Nauczyciel – Rodzic, by móc szukać rozwiązania na bazie tej analizy.

Program szkolenia:

 • „Ach, ci rodzice uczniów” – praca z wizualizacją,
 • Znaczenie kontaktu i skuteczne sposoby jego budowania,
 • Jak rozmawiać, by dojść do porozumienia – sztuka nawiązywania satysfakcjonującego kontaktu,
 • Komunikat „Ja” – narzędzie budowania sojuszu z rodzicem,
 • Dbajmy o siebie – jak wyznaczać jasne granice i dobrze się z tym czuć,
 • Trójstopniowa analiza relacji nauczyciel-rodzic i jej praktyczne stosowanie,
 • Reagowanie na krytykę i rzeczowe przyjmowanie ocen,
 • Spotkanie z rodzicami – wskazówki praktyczne

Rodzic roszczeniowy, agresywny, manipulujący, bezradny, bywa trudnym partnerem dla nauczyciela. Gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, ma trudności w nauce, zaburzenia rozwoju społeczno – emocjonalnego, systemowa współpraca jest konieczna, aby pomoc była efektywna. Niejednokrotnie pojawia się jednak wzajemna nieufność, a frustracja, lęk i złość wywołują reakcje agresywne zamiast dążenia do porozumienia. Szkolenie uczy radzenia sobie z emocjami i takiego prowadzenia trudnych rozmów, które prowadzi do porozumienia.
Cele:

 • Poznanie sposobów aktywnego wpływania na przebieg trudnych rozmów i interakcji
 • Poznanie i przećwiczenie narzędzi konstruktywnego stawiania granic w sytuacjach konfliktowych
 • Trening rozpoznawania zachowań manipulacyjnych, agresywnych i radzenia sobie z nimi
 • Nauka wykorzystania narzędzi komunikacyjnych w budowaniu porozumienia i długotrwałej współpracy

Program szkolenia:

 • Agresywnych i manipulacyjnych
 • Narzędzia konstruktywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
 • Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu pozytywnego klimatu rozmowy z rodzicami uczniów
 • Podstawy negocjacji i mediacji
 • Budowanie długotrwałej współpracy z rodzicami

Dla Rodziców


Lista wszystkich szkoleń

Celem kursu jest budowanie i rozwijanie dobrych relacji poprzez komunikacje. Podniesienie jakości komunikacji w rodzinie i poprawa umiejętności interpersonalnych przyczynią się do wzmocnienia wzajemnych więzi, otwartego i jasnego wyrażania swoich potrzeb emocjonalnych, zrozumienia i szacunku, skutkiem czego będzie poprawa funkcjonowania rodziny.

Zakres treści:

 • Komunikacja i jej wartość dla prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • Jak do siebie mówić, jak słuchać, sztuka kompromisu,
 • Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach konfliktowych,
 • Rodzice, dzieci, szkoła, otoczenie – jak ze sobą współpracować,
 • Wspólnie spędzony czas, jego znaczenie,
 • Jak odnaleźć się w świecie mediów i złych wzorców rodziny,
 • Szczególne, emocjonalne potrzeby dzieci,
 • Sytuacje kryzysowe – jak szukać pomocy i dlaczego warto to robić.

Celem warsztatu jest uświadomienie rodzicom, jak istotna jest ich rola w motywowaniu dzieci do nauki i jak ważną funkcję wychowawczą pełnią relacje rodziców z nauczycielami. W trakcie zajęć rodzice będą mieli okazję zastanowić się nad najczęściej popełnianymi błędami, zniechęcającymi dzieci do nauki.

Zakres treści:

 • Czym jest motywacja, po co jest potrzebna,
 • Motywy, jakimi kierują się uczniowie,
 • Rola rodziców w motywowaniu dziecka do nauki,
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o szkole,
 • Praktyczne rady ułatwiające proces uczenia się,
 • Rodzice i nauczyciele – jak powinny wyglądać wzajemne relacje.

Istotą szkolenia jest pokazanie rodzicom konkretnych informacji na temat uzależnień od internetu i telefonu komórkowego. Dodatkowym walorem jest zdobycie wiedzy przez rodziców na temat czym żyje młodzież w sieci.

 • Zjawisko infoholizmu i inne zagrożenia płynące z Internetu,
 • Wypracowanie i poznanie systemu pomocy dziecku uzależnionemu od komputera,
 • Wypracowanie wiedzy na temat faktów i mitów związanych z uzależnieniami,
 • Słownik graczy online,
 • Metody reagowania wobec dziecka z problemem kontroli czasu spędzonego przy 
komputerze,
 • Poznanie skali problemu i zagrożeń związanych z Internetem,
 • Gdzie szukać pomocy – placówki świadczące pomoc.

Pracownia KROKUS prowadzi badania w szkołach diagnozujące skale użytkowania Internetu przez młodzież.

Mając wgląd do ich wyników, opracowujemy warsztaty, które poruszają aktualną wiedzę i mówią o nowych trendach w zachowaniu młodych w internecie. Nasze zajęcia są inspiracja dla rodziców do tego, aby rozmawiali z dziećmi o odpowiedzialności w „sieci”.

 • Trendy i zachowania wśród młodzieży korzystającej z Internetu,
 • Poznanie zagrożeń wynikających z korzystania z sieci,
 • Zespół Uzależnienia od Internetu; jak zdiagnozować, jak reagować?
 • Omówienie zjawiska cyberprzemocy oraz jej konsekwencji dla dziecka “ ofiary” oraz “ sprawcy”
 • Wypracowanie sposobów reagowania na formy cyberprzemocy, które dotykają dziecko
 • Pornografia w Internecie- chroń swoje dziecko,
 • Formy i narzędzia zapewniające bezpieczeństwo w „sieci”.

Za narastającymi zachowań seksualnych, edukacja seksualna nie zawsze nadąża, a dorośli nie rozmawiają o seksie z nastolatkami. Czy rozmawiać z dziećmi o seksie czy zrobi to za nas nauczyciel, rówieśnik, telewizja czy czasopisma? Nie zawsze będą to informacje wystarczające, żeby nastolatek sobie poradził w różnych sytuacjach, a powierzchowna wiedza ograniczająca się do zakażenia wirusem HIV i Sroków antykoncepcyjnych może nie wystarczyć. Kiedy i jakim wieku dziecka podjąć pierwszą rozmowę? Czy prawdziwe jest określenie, że nasze dziecko szybko dojrzewa i dorośleje? Na te, oraz inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas poniższego spotkania z rodzicami.
Tematyka warsztatów:

 • Jak rozmawiać z naszymi dziećmi o seksie,
 • Wskazanie i omówienie przyczyn przedwczesnej inicjacji seksualnej,
 • Skąd młodzi ludzie czerpią wiedzę na temat seksualności,
 • Omówienie takich problemów jak m.in.: cybersex, cyberprzemoc, sexting, stalking,
 • Kiedy zachowania seksualne możemy postrzegać jako zachowania przemocowe,
 • Jak rozpoznać ofiarę przemocy seksualnej,
 • Kiedy inicjacja seksualna jest przestępstwem.

Doświadczenie pokazuje, że profilaktyka agresji zawsze jest aktualna. Poprowadziliśmy dziesiątki warsztatów, szkoleń, spotkań terapeutycznych poświęconych zagadnieniu agresji i przemocy. Proponujemy rodzicom zestaw informacji na temat genezy zachowań agresywnych oraz form niesienia pomocy ofierze przemocy. Dodatkowym walorem zajęć jest trening umiejętności komunikacyjnych w relacji rodzic – dziecko.

Zakres treści:

 • Zapoznanie z przyczynami powstawania zachowań agresywnych,
 • Pogłębienie wiedzy na temat biologicznych i osobowościowych mechanizmów 
powstawania agresji,
 • Portret agresora i ofiary,
 • Dlaczego zachowania agresywne są złożone i współzależne,
 • Niezaspokojone potrzeby, a różne formy zachowań autoagresywnych – jak diagnozować takie zachowania,
 • Komunikacja interpersonalna w zapobieganiu zachowaniom agresywnym u dzieci,
 • Praktyczne wskazówki jak postępować z osoba agresywną.

Realizowana przez naszą Pracownie Diagnoza Zagrożeń Społecznych tylko potwierdza dane PARPA publikowane w raporcie „Młodzież i Alkohol, Mówi o tym, że przybywa młodzieży pijącej alkohol, dodajmy ten mocniejszy przy relatywnym spadku liczby abstynentów. Jak skutecznie rozmawiać z dziećmi i gdzie szukać pomocy, te i wiele innych praktycznych wskazówek znajdziecie na tym warsztacie.

Rodzicu czy znasz skale problem alkoholowego:

 • 
Wskazanie przyczyn sięgania przez młodzież po alkohol I form przeciwdziałania temu 
procesowi z uwzględnieniem jego podłoża,
 • Fakty I mity o alkoholu według młodzieży,
 • Jak zastąpić alkohol-wskazanie alternatywnych zachowań dla młodzieży,
 • Trafna diagnoza I podjęcie właściwych kroków przez rodzica,
 • Uwrażliwienie na złożoność zjawiska i jego powiązań z innymi zaburzeniami zachowania,
 • Metody skutecznej komunikacji z dzieckiem,
 • Miejsca, gdzie szukać pomoc.

Smart shopy, czyli specjalistyczne sklepy z dopalaczami działały nie tylko w dużych aglomeracjach. ale także w mniejszych gminach. Fakt ten sprawił, że dzieci z dużą łatwością mogły nabyć te „specyfiki” a to z kolei było źródłem wielu dramatów. Obecnie Internet zastąpił sklepy i jest wykorzystywany do nielegalnej sprzedaży tych substancji. Dlatego podkreślamy na każdym kroku , jakie konsekwencje i zagrożenia płyną z sięgania po te nielegalne lub częściowo dozwolone substancje psychoaktywne.

Strategie profilaktyczne marginalizujące zainteresowanie młodzieży dopalaczami.

Zakres treści:

 • Zagrożenia medyczne, psychologiczne, prawne wynikające z zażywania dopalaczy,
 • Charakterystyka i działanie poszczególnych substancji, psychospołeczne przyczyny używania dopalaczy przez dzieci,
 • Regulacje prawne a dopalacze,
 • Warsztat z zakresu technik interwencyjnych w przypadku stwierdzenia użycia substancji psychoaktywnej- charakterystyka kontaktu indywidualnego, interwencja rodzinna,
 • Miejsca, gdzie szukać pomocy,
 • Strategie profilaktyczne marginalizujące zainteresowanie młodzieży dopalaczami.

Celem wykładu jest przekazanie rodzicom konkretnych informacji na temat uzależnień od narkotyków i ich rozwiązań. Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: Na co mam zwracać uwagę? Jak postępować, reagować, i oczywiście jakie działania podejmować, adekwatnie do danej sytuacji. Przekażemy rzetelną informacje na te pytania, a także przedstawimy symptomy świadczące o tym, że dziecko może eksperymentować z narkotykami.

Zakres treści:

 • Uwrażliwienie na pojawiające się sygnały świadczące o możliwości stosowania przez dziecko używek,
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie biologicznych i społecznych mechanizmów powstawania uzależnień,
 • Wpływ substancji psychoaktywnych na organizm dziecka -przedstawienie substancji dostępnych na polskim rynku,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych,
 • Słowniczek narkomana,
 • Wypracowanie metod skutecznej komunikacji z dzieckiem,
 • Przedstawienie miejsc, gdzie dziecko z rodziną może otrzymać pomoc.

Dla Samorządu


Lista wszystkich szkoleń

Wyznaczania celów zawodowych i życiowych
Poznasz możliwości radzenia sobie z przekonaniami i stereotypami, dotyczącymi obszarów wykluczenia społecznego.

KORZYŚCI:
Zrozumienie trudności i poziomu wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych.
Zwiększenie skuteczności w rozpoznawaniu przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
Poszukiwanie właściwej formy wsparcia wobec osób zależnych doświadczających przemocy.
Sposoby budowanie relacji zaufania.

ADRESACI:
Szkolenie skierowane do pracowników ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziennego pobytu oraz do wszystkich osób stykających się w sytuacji zawodowej
z przedmiotową problematyką.

NASZ TRENER:
Psycholog, trener, Certyfikowany Terapeuta Ośrodka Edukacji Psychologicznej, Superwizor pracy socjalnej, Certyfikat Terapii i Coachingu Prowokatywnego, psycholog pracujący w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Henrykowie, prowadzący zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych, indywidualne konsultacje, interwencję kryzysową, współpracę z rodziną, członek rady programowej WTZ.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych.
 2. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy wobec osoby starszej i niepełnosprawnej.
 3. Psychologiczne skutki agresji.
 4. Dlaczego ludzie starsi i osoby niepełnosprawne nie chcą mówić o przemocy w swoim życiu.
 5. Szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej.
 6. Jak pomagać? PoMOC – Budowanie pozytywnej tożsamości.
 7. Kierunki zmian.

Informacje o prowadzącym:
Tomasz Sikora – psycholog, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji), coach (Associated Certified Coach ACC), posiadający uprawnienie trenerskie EQF – 5 starszy trener. Pracuje jako psychoterapeuta w Katowickim Instytucie Psychoterapii w Katowicach. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu gdzie prowadzi zajęcia z zakresu Psychologii, Podstaw Psychoterapii, Komunikacji Interpersonalnej, Interwencji Kryzysowej, Mediacji. Praktyk – współpracuje z instytucjami pomocy społecznej.

Szkolenie ma na celu gruntowne przygotowanie uczestników do mediacji rodzinnych

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik pozna skuteczne techniki wykorzystywane w mediacjach rodzinnych, pozna procedury i przebieg mediacji rodzinnych a także będzie potrafił umiejętnie współpracować z pełnomocnikami stron

 • Przygotowanie planu wychowawczego,
 • Techniki mediacyjne wykorzystywane w mediacjach rodzinnych,
 • Prowadzenie spotkań informacyjnych – strona- pełnomocnik,
 • Praktyczne aspekty prowadzenia mediacji rodzinnej – techniki mediacyjne,
 • Współpraca z pełnomocnikami – jak umiejętnie z nimi współpracować,
 • Aspekty prawne w mediacjach rodzinnych.

Skuteczne wprowadzenie procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czyny zabronionego

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia będzie rzetelnie przygotowany do wdrożenia mediacji pod kątem zapisów prawnych. Pozna procedury mediacyjne w postępowaniu z dorosłymi i z dziećmi.

 • Prawne aspekty wykorzystania procedur mediacyjnych,
 • Mediacje w postępowaniu karnym,
 • Praktyczne wykorzystanie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
 • Procedury mediacyjne w sprawach nieletnich,
 • Kompetencje mediatora, prawa i obowiązki,
 • Jak prowadzić dokumentację protokoły, wnioski, ugody, plany wychowawcze,
 • Jak skutecznie zaplanować i przeprowadzić postępowanie mediacyjne,
 • Zakres współpracy z organami sprawiedliwości,
 • Etyka zawodowa mediatora
.

Korzyścią ze szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat podstaw i kierunków pracy terapeutycznej z dziećmi doświadczającymi przemocy i będącymi świadkami przemocy

Zakres szkolenia:

 • Przemoc wobec dzieci, jej źródło i skala,
 • Skala zjawiska przemocy wobec dzieci,
 • Dziecko doświadczające przemocy i obserwujące przemoc,
 • Objawy doświadczania przemocy przez dzieci,
 • Przemoc seksualna wobec dzieci-szczególny rodzaj uwikłania,
 • Warunki i kierunki pracy interwencyjnej i terapeutycznej z dziećmi doznającymi przemocy i obserwującymi przemoc,
 • Zastosowanie narzędzi prawnych w skutecznym rozwiązywaniu problemów przemocy.

Termin realizacji i miejsce realizacji – do ustalenia.
Odbiorcy: członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds przeciwdziałania przemocy, osoby zajmujące się w swojej pracy problematyką przemocy.
Liczebność grupy odbiorców: do 15 osób.
Metoda pracy: seminaryjno-warsztatowa.

Asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych:

„Systemowe i strategiczne rozumienie rodziny w pracy Asystenta Rodziny. Skuteczna komunikacja- elementy komunikacji terapeutycznej. ”.
Skuteczność oddziaływania Asystenta rodziny wymaga przede wszystkim rozumienia funkcjonowania całego sytemu, jakim jest wspomagana rodzina, oraz rozumienia i zdefiniowania własnej roli – profesjonalisty wkraczającego w ten system. Tematyka szkolenia koncentruje się wokół zagadnień prawidłowej komunikacji, systemowej pracy z rodziną z wykorzystaniem technik psychoterapeutycznych, przydatnych w pracy asystenta oraz metodyki stawiania celów i zawierania kontraktów służących ich osiąganiu.

Zaletą szkolenia jest praca na konkretnych przykładach z codziennej praktyki, która posłuży wypracowaniu możliwych rozwiązań i propozycji działań z rodziną.

Zakres szkolenia:

 • Skuteczna komunikacja, budowanie relacji, aktywne słuchanie, pozycje słuchania, komunikacja interpersonalna wg. Schulz von Thun,
 • Praca z systemem – systemowe rozumienie rodziny Wykorzystanie systemowego rozumienia rodziny, technik terapeutycznych w pracy asystenta rodziny,
 • Określenie roli asystenta rodziny wobec systemu rodzinnego, określanie relacji rodzinnych, koło relacji rodzinnych wg. Danuty Mostwin,
 • Praca z genogramem, szukanie przyczyn dysfunkcji i zasobów rodziny, analiza transakcyjna, rodzic – dorosły – dziecko, skrypty życiowe. Spożytkowanie genogramu w pracy asystenta rodziny,
 • Zasady i sposoby tworzenia celów. Budowania kontraktu wg Johna Enright’a. Określanie korzyści wtórnych, przeciwstawnych wobec zakładanego celu. Sposoby budowania motywacji,
 • Określanie celów życiowych i zawodowych metodą SMART, zarządzanie sobą w czasie. Elementy podejścia skoncentrowanego na rozwiązanie,
 • Przeniesienie, przeciw przeniesienie, pozycja, rola Asystenta Rodziny w systemie rodzinnym. Omówienie sytuacji trudnych. Zasady prezentowania przypadków podczas superwizji,
 • Przegląd różnych technik terapeutycznych, czynniki leczące, spożytkowanie w pracy asystenta rodziny (praca z linami, techniki poznawcze, i inne).

 Metody radzenia sobie ze stresem.

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu na poziomie organizacji i jednostki. Objawy, przyczyny wypalenia zawodowego. Etapy wypalenia zawodowego. Sposoby przeciwdziałania wypaleniu, na poziomie organizacji i jednostki. (między innymi: elementy komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, asertywności).

 • Zwiększenie świadomości w zakresie problemu wypalenia zawodowego,
 • Podniesienie umiejętności przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego,
 • Uzyskanie wiedzy na temat stresu i wypalenia zawodowego,
 • Poznanie przyczyn wypalenia, objawów, sposobów przeciwdziałania,
 • Poznanie metod zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów, komunikacji z innymi,
 • Nabycie umiejętności określania celów zawodowych, prywatnych, auto-motywacji,
 • Poznanie metod redukcji stresu sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu,
 • Nabycie umiejętności odróżniania sposobów radzenia sobie ze stresem sprzyjającym zdrowiu, w odróżnieniu od sposobów destrukcyjnych.

Zapraszamy Zespoły Interdyscyplinarne oraz pozostałe jednostki odpowiedzialne za tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy do zapoznania się z naszą ofertą. Szkolenia są przygotowane na potrzeby utrwalenia i usystematyzowania wiedzy. Oprócz podstaw działania, uczestnicy poznają praktyczne aspekty funkcjonowania I metody pracy wspomnianych jednostek., Szkolenia z naszymi ekspertami to sposób na gruntowne zaplanowanie współpracy grup interdyscyplinarnych poprzez wyznaczenie celów oraz rozdzielenie kompetencji pośród poszczególnych członków Zespołu.
Proponujemy superwizje pracy Zespołów oraz badania jakościowe służące określeniu skali zjawiska przemocy oraz jakości dostarczanej pomocy na Terenie Gminy .

Cele: 

W naszej ofercie proponujemy Państwu bardzo ciekawy produkt. To superwizja dla Zespołu Interdyscyplinarnego, czyli praktyczne wskazówki służące usprawnieniu jego funkcjonowania .
Celem superwizji jest wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, co doprowadzi nas do nowych rozwiązań w pracy socjalnej. To również metoda na usprawnienie komunikacji członków Zespołu

Dlaczego warto skorzystać z superwizji?:

 • Superwizja to rozwój zawodowy, a także osobisty, stanowi ważne narzędzie w pracy,
 • Superwizja jest cenną i uznaną formą koleżeńskiej współpracy i pomocy profesjonalistom chcącym być bardziej świadomymi swego udziału w relacji terapeutycznej,
 • Nasze podejście opiera się na koncentrowaniu na rozwiązaniach, w praktyce oznacza to wzmocnienie potencjału Waszego Zespołu,
 • Wskazujemy deficyty w pracy waszego Zespołu,które warto rozwijać i ulepszać,
 • Ulepszamy komunikację między członkami Grupy Roboczej.

Superwizorem powinien być specjalista spoza organizacji pomocy społecznej, aby możliwe było zachowanie odpowiedniego obiektywizmu i dystansu wobec rozważanych sytuacji i decyzji.

Cele: 

Szkolenie ma usprawnić funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup Roboczych w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Omawia strukturę i reguły skutecznej pracy Grupy Roboczej, a także przygotowuje do rozmowy z ofiarą i sprawcą przemocy.

 • Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze w kontekście zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Wskazówki dla Zespołu – reguły otworzenia procedury Niebieskiej Karty,
 • Struktura Grupy Roboczej- kiedy i kto powinien wchodzić w jej skład, jak pracować w grupie, roboczej,jak budować strategie postępowania w przypadkach , które trafiają do grupy roboczej, jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty podczas pracy w ramach grupy roboczej, co funkcjonuje a co warto rozwijać w zespole,
 • Skuteczne prowadzenie rozmowy z osoba doznającą przemocy – tworzenie Planu Pomocy, Przygotowania do przeprowadzenia rozmowy ze sprawcą przemocy – ćwiczenia z form wpływania,
 • Omówienie procedury zamknięcia Niebieskiej Karty, Jak powinien reagować Zespół/Grupa na przesłanki przestępstwa znęcania się.

Jak pomóc dziecku w oparciu o ustawę
Szkolenie ma usprawnić działanie Zespołu Interdyscyplinarnego pod kątem niesienia pomocy dziecku, ofierze przemocy. Rozkłada na czynniki pierwsze: zjawisko przemocy domowej, wskazuje jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy, charakteryzuje sprawcę przemocy, określa zasady postępowania i wsparcia dla ofiar przemocy.

 • W jakim celi i dla kogo została stworzona ustawa o przeciwdziałaniu przemocy:
 • Przedstawienie zmian w ustawie,
 • Reguły pracy Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • Charakterystyka przemocy domowej, w tym przemoc wobec dziecka – geneza, symptomy,
 • Zakres działań pracowników Socjalnych i Policji w noweli,
 • Charakterystyka ofiary przemocy domowej,
 • Charakterystyka sprawców przemocy,
 • Symptomy, po których rozpoznamy, że dziecko jest ofiarą przemocy,
 • Metody pomocy dziecku krzywdzonemu – tworzenie planu wsparcia dla ofiar przemocy.

Cele: 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup i zespołów z gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Jego celem jest m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zakres szkolenia:
(przemocy:)

 • Omówienie trudności w funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych,
 • Zadania Zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych,
 • Czym jest przemoc, typowe role, rodzaje przemocy,
 • Konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy,
 • Dynamika interakcji między sprawcą i osobą doznającą przemocy,
 • Formularz–procedura„Niebieska Karta”,
 • Regulamin działania zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej,
 • Procedura NK – rozpoczęcie,terminy,przesłanki merytoryczne, zakończenie, procedury- aspekty praktyczne,
 • Prowadzenie przez zespół interdyscyplinarny skutecznej rozmowy,
 • Uświadomienie wpływu konstruktywnej komunikacji zespołu interdyscyplinarnego dla uzyskania lepszych efektów pracy – płynność komunikacji, bariery komunikacyjne – Jak przygotować się do przeprowadzenia rozmowy ze sprawcą przemocy,
 • Rozmowa z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie oraz ze sprawcą przemocy,
 • Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej,
 • Formy reakcji Zespołu/ Grupy na zaobserwowane przesłanki przestępstwa znęcania się.

Proponujemy Państwu szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych przedstawicieli organów społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym.
Program szkoleń jest zgodny z opracowanym przez Parpa “Ramowym programem podstawowego szkolenia dla Członków Komisji alkoholowej” jako niezbędnym do wykonywania zadań zapisanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Korzystamy z doświadczenia naszych Trenerów. Współpracujemy z Psychologami, Terapeutami, Prawnikami a przede wszystkim z praktykami. Fakt ten daje gwarancje przeprowadzenia rzetelnego i warsztatowego szkolenia.
Każde szkolenie jest poprzedzone analizą Państwa potrzeb szkoleniowych. To sprawia, że nasi Trenerzy mogą się doskonale przygotować do szkolenia I odpowiedzieć na trudne Państwa pytania

Celem szkolenia jest wypracowanie u uczestników umiejętności prowadzenia rozmowy z osobą uzależnioną i współuzależnioną oraz motywowania do podjęcia zmian. Szkolenie jest przygotowane dla pełnomocników/koordynatorów, członków GKRPA, pracowników socjalnych i innych

Zakres szkolenia:

1. Jak przygotować się do rozmowy:

 • Miejsce przeprowadzenia rozmowy,
 • Przygotowanie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych uczestnicy rozmowy.

2. Jak nawiązać kontakt z osobą uzależnioną i współuzależnioną:

 • Formy nawiązanie kontaktu,
 • Zależy nam na Tobie
 • Pytania: treść, zakres i forma, radzenie sobie z emocjami. planowanie pomocy

3. Metody motywowania do podjęcia zmiany/leczenia:

 • Interwencja wobec osoby uzależnionej

Celem Szkolenia jest przygotowanie do pracy w obszarze związanym z zezwoleniami. na sprzedaż napojów alkoholowych: propozycja skierowana jest do pełnomocników/koordynatorów, członków GKRPA, pracowników urzędu zajmujących się rozpatrywaniem wniosków i przygotowywaniem decyzji o wydaniu zezwolenia

1. Przepisy określające zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Regulacje administracyjne w sprawie wydawania zezwoleń,
 • Wymogi formalne do wnioskowania o zezwolenie,
 • Wydanie zezwolenia,
 • Tryb odwoławczy,
 • Przyczyny i tryb cofnięcia zezwolenia.

2. Przepisy a kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

 • Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Zakres i forma kontroli w świetle obowiązujących przepisów,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli zgodne z nowymi przepisami,
 • Odwołania przedsiębiorców, RIO o nieprawidłowościach w omawianym sektorze.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie osób wchodzących w skład Komisji RPA oraz rozwijanie kompetencji w zakresie tworzenia skutecznych programów profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
Szkolenie skierowane jest do członków/ kandydatów na członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakres jest zgodny z wymogami ustawowymi oraz rekomendacjami PARPA.

1.Gminna Komisja w organizacji Urzędu Gminy:

 • Reguły powoływania członków Komisji,
 • 
Wymogi wobec przyszłych członków Komisji,
 • Podstawa działania Komisji,

2. Co to jest uzależnienie?

 • Działanie alkoholu i objawy choroby alkoholowej,
 • Mechanizmy obronne,
 • Fazy uzależnienia od alkoholu,
 • Konsekwencje psychospołeczne spowodowane spożywaniem alkoholu,
 • Motywy picia alkoholu przez młodzież i ich konsekwencje,
 • Leczenie zespołu uzależnienia od alkoholu,
 • Organizacja pomocy dla rodzin alkoholowych.

3. Obowiązki Komisji regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • Zadania i rola Komisji w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,
 • Wytyczne NIK-u w zakresie formy i zakresu opiniowania,
 • Praktyczne wskazówki odnoszące się do zachowania terminów wynikających z procedury administracyjnej,
 • Praktyczne elementy interpretacji zapisów w Uchwałach Rady Gminy odnoszące się do zasad usytuowania punktów sprzedaży.

4. Kontrola punktów sprzedaży a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

 • Termin i forma zawiadomienia przedsiębiorcy,
 • Zakres kontroli przez GKRPA,
 • Tworzenie protokół pokontrolnych,
 • Zalecenia pokontrolne.

5. Opiniowanie programów i działań profilaktycznych, które mają i mogą być finansowane ze środków “alkoholowych”:

 • Forma i zakres finansowania programów profilaktycznych,
 • Alternatywne pozalekcyjne zajęcia jako klucz do skutecznej profilaktyki.

7. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego:

 • Gromadzenie informacji,
 • Możliwe scenariusze postępowania wobec osoby uzależnionej,
 • Kierowanie wniosku o zobowiązanie do leczenia do Sądu,
 • Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu,
 • Egzekwowanie obowiązującego prawa.

8. Obowiązki GKRPa w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

 • Zakładanie Niebieskiej karty,
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym,
 • Skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Proponowane Szkolenia maja na celu poszerzenie kompetencji oraz zaprezentowanie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w nowoczesnej dydaktyce. W programie szkoleń główny nacisk kładziemy na kształtowanie umiejętności skutecznego korzystania z nowoczesnych technologii w procesie planowania i prowadzenia lekcji. Chcemy wesprzeć nauczycieli, aby rozwijali swoje kompetencje merytoryczne i metodyczne, które pomogą im przygotować się do dynamicznych zmian w procesie cyfryzacji szkoły.

Program szkolenia:

 • Specyfika doświadczenia kryzysu psychologicznego w sytuacji przemocy,
 • Natura i geneza typów przemocy,
 • Psychologia osób doznających przemocy,
 • Mechanizmy podtrzymujące przemoc,
 • Style komunikowania się i działania wobec osób w kryzysie przemocy,
 • Sposoby rozpoznawania różnych rodzajów przemocy,
 • Proces wiktymizacji w kryzysie długotrwałego doświadczania przemocy,
 • Procedury interwencyjno kryzysowe adekwatne do sytuacji wywołujących kryzys przemocy,
 • Działania interwencyjne użyteczne w pomaganiu ofiarom przemocy praca w oparciu o identyfikację i wykorzystanie zasobów indywidualnych i grupowych (Perspektywa Silnych Stron),
 • Unikanie jatrogenii w pomaganiu.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu badań I warsztatów w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Działaniami obejmujemy zarówno osoby dorosłe jak dzieci I młodzież szkolną. Fakt ten zobowiązał nas do stałego podnoszenie kwalifikacji, a także przyczynił się do planowania I realizowania wymagających a czasem innowacyjnych projektów profilaktycznych. Celem proponowanych szkoleń jest przygotowanie osób zaangażowanych w działania profilaktyczne w środowisku szkolnym tak, aby mogli opracowywać, inicjować I wdrażać rzetelne rozwiązania w ramach szkolnego program profilaktyki nakierowanych na rożne grupy docelowe (uczniów, rodziców, lokalna społeczność). Do przemyślenia- uzależnienie od telefonu i internetu w tym dziale.

Wszystko co powinniście wiedzieć o narkotykach

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat budowania lokalnego systemu przeciwdziałania narkomanii Proponowane szkolenie to również aktualna wiedza na temat struktury uzależnienia i rodzajów używek.

Problem uzależnienia od narkotyków:

 • Sfery uzależnienia od narkotyków
 • Mechanizmy obronne stosowane przez osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych
 • Fazy uzależnienia od narkotyków
 • System rodzinny a powstawanie narkotyków
 • Obraz matki i ojca uzależnionego od narkotyków

Podział narkotyków i rodzaje:

 • Sygnały świadczące o możliwości brania narkotyków przez dziecko,
 • Charakterystyka narkotyków,
 • Konopie indyjskie i ich pochodne (marihuana, haszysz, olej haszyszowy),
 • Psychostymulujące (amfetamina, kokaina, crack),
 • Halucynogenne (ekstazy, LSD, grzyby halucynogenne),
 • Środki wziewne (inhalanty),
 • Leki uspakajające i psychotropowe,
 • GHB ‚tabletka gwałtu,
 • Definicja pojęcia dopalaczy,
 • Mity i prawdy o dopalaczach,
 • Charakterystyka legalnych i objętych kontrolą dopalaczy:,
 • Sposoby leczenia,
 • Komentarz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uczestnik szkolenia otrzyma aktualna wiedzę ma temat dopalaczy, w tym ich charakterystykę oraz sytuację prawną. Dodatkowym walorem zajęć będzie zaprezentowanie interwencji profilaktycznej oraz form radzenia sobie z sytuacjami, jakie mogą wystąpić w trakcie jej prowadzenia.

Program szkolenia:

 • Aktualna wiedza na temat dopalaczy, ich charakterystyka, badania opis działania,
 • Obecna sytuacja prawna w kontekście dopalaczy,
 • Fazy brania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze),
 • Struktura uzależnienia od dopalaczy,
 • Czym jest interwencja profilaktyczna,
 • Jak przygotować się do interwencji profilaktycznej,
 • Na co zwracać uwagę w pracy z uczniem, jak współpracować z rodzicami.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Cras sagittis. Vivamus in erat ut urna cursus vestibulum. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam.