IMG_9733

Dla ucznia

trening umiejętności
dla zdrowej aktywności

Dla Ucznia

Nasze warsztaty zawsze prowadzą
wykwalifikowani specjaliści

WYSPA KOMPETENCJI

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży


CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY, TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ.

Wiemy, jak ważne jest edukowanie w okresie dzieciństwa i późniejszej młodości na temat zdrowego stylu. Czujemy się za to współodpowiedzialni i robimy wszystko, by skutecznie promować bezpieczeństwo i zdrowie młodych ludzi.

Proponujemy Placówkom Oświatowym i innym instytucjom samorządowym autorskie programy profilaktyczno - terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, agresji oraz inne programy poświęcone promowaniu zdrowego stylu życia.

PROFILAKTYKA I EDUKACJA TO KLUCZ DO ZDROWEGO ROZWOJU

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Nasze warsztaty zawsze prowadzą wykwalifikowani specjaliści, którzy z zaangażowaniem i pasją podchodzą do każdego projektu, wszystko po to by gwarantować najwyższy poziom i skuteczność zajęć .

Dla nauczyciela 8

Nasze najważniejsze atuty

7 lat doświadczenia w kierowaniu programami profilaktycznym,
Innowacyjne metody i formy prowadzenia zajęć,
Świeże i obiektywne podejście do uczniów,
Czas i miejsce warsztatów dostosowane do wymagań zamawiającego

Dla nauczyciela 9

Działamy solidnie i kompleksowo

Nasze warsztaty stanowią doskonałe uzupełnienie szkolnego programu profilaktyki, pomagają zdobyć wiedzę i wypracować umiejętności niezbędne by radzić sobie ze współczesnymi zagrożeniami.

Dla nauczyciela 10

Warsztaty szyte na miarę

Program warsztatów zawsze modyfikujemy i dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań danego środowiska szkolnego. Zarówno tematykę jak i formę prowadzenia zajęć dobieramy w zależności od istniejących problemów i możliwości odbiorczych uczniów.

Warsztaty dla uczniów


Wierzymy, że poprzez nasze warsztaty możemy skutecznie promować właściwe wzorce zachowań i zdrowy styl życia.

CZYM JEST WYSPA KOMPETENCJI?

Wyspa Kompetencji jest autorskim projektem, ukierunkowanym na stworzenie nowego modelu pracy z nastolatkami, narażonymi na trudności emocjonalne. Powstała w ramach programu unijnego „Bony na innowacje”, realizowanego przez Małopolskie Fundusze
w perspektywie 2014-2021.
Projekt został zrealizowany przez naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zespół był odpowiedzialny za wszystkie jego etapy: od pomysłu, poprzez badania, aż po wdrożenie.
W efekcie tych prac stworzono narzędzia, które zostaną wykorzystane w pracy z dziećmi (warsztaty profilaktyczne, obejmujące 5 zagadnień oraz quiz wiedzy) oraz wspomogą nauczycieli w wychwytywaniu symptomów trudności emocjonalnych u uczniów (szkolenia).

DLACZEGO STWORZYLIŚMY WYSPĘ KOMPETENCJI?

Warsztaty Wyspa Kompetencji mają za zadanie wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami w szkole, w grupie rówieśniczej i w domu.
Zaburzenia psychiczne stają się coraz popularniejsze wśród dzieci i nastolatków. Według raportu UNICEF (2021 r.), co dziesiąte dziecko w Polsce wymaga pomocy psychologicznej; dane WHO (2021 r.) mówią, że aż u 10-20% dorastających diagnozuje się problemy ze zdrowiem psychicznym. Dzieci i młodzież coraz słabiej radzą sobie w otaczającej ich rzeczywistości.
Okres dojrzewania jest trudny dla wielu młodych ludzi. Z jednej strony zmienia się ciało, oczekiwania i sposób uczestniczenia w życiu społecznym, z drugiej: sposób myślenia
i postrzegania świata. Rodzi to zrozumiały niepokój i lęk. Pojawiają się gwałtowne emocje, z którymi młodzi nie zawsze potrafią sobie poradzić. Odczuwany niepokój przekłada się na inne sfery życia: niechęć do podejmowania aktywności, trudności w szkole i w relacjach z rówieśnikami oraz dolegliwości psychosomatyczne. W efekcie tworzy się zamknięta pętla współzależności, która jeszcze bardziej utrudnia młodym ludziom radzenie sobie z codziennymi zadaniami.
Nieleczone zaburzenia mogą prowadzić do prób ucieczki od świata: nadużywania substancji psychoaktywnych, podejmowania ryzykownych zachowań, prób samobójczych.
Wielu tym zjawiskom można przeciwdziałać, ucząc młodych ludzi rozumienia emocji i ich samokontroli, tworzenia wartościowych relacji z innymi, a także budując w nich poczucie własnej wartości i adekwatną samoocenę. Taki jest cel naszych warsztatów.

JAK POWSTAŁ PROGRAM WARSZTATÓW?

Planując zakres merytoryczny Wyspy Kompetencji opieraliśmy się na wynikach przeprowadzonego przez nas badania pilotażowego. Miało ono charakter przesiewowy; uczestniczyło w nim 1026 osób, z czego 998 osób stanowiły dzieci i młodzież w wieku między 11. a 15. rokiem życia. Nastolatki wypełniały online standaryzowane testy.
Wsparcie młodzieży będzie realizowane dwutorowo: poprzez dostarczanie informacji o trudnościach wieku dojrzewania, z którymi uczniowie mogą się zetknąć, jak również w formie edukacji – rozwijania umiejętności psychologicznych i społecznych.
Tak dobrane narzędzia mają za zadanie wzmocnić czynniki chroniące młodych ludzi przed zaburzeniami i zminimalizować czynniki ryzyka w pięciu obszarach wskazanych przez badanie pilotażowe:

SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

W trakcie warsztatów staramy się w ciekawy i zajmujący sposób przekazywać wiedzę dzieciom i uczyć je praktycznych umiejętności. Po krótkim wprowadzeniu do tematu proponujemy uczniom inspirujące warsztaty w grupach, a także zadania indywidualne z omówieniem prowadzącego. Wszystkie są w formie zabawy (by dzieci łatwiej przyswoiły sobie przekazywane treści) i mają charakter praktyczny. Uczymy je również zdrowych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami (np. metod relaksacji).
Zastosowane narzędzia są oparte o techniki wykorzystywane w terapii poznawczo – behawioralnej i dobrane do wieku i poziomu rozwoju emocjonalnego dzieci.
Wyspa Kompetencji obejmuje 15 godzin warsztatów, w podziale na 5 modułów po 3 godziny każdy. Po zakończeniu warsztatów stacjonarnych, nastolatki będą mogły zagrać w interaktywny quiz, zgodny z tematyką warsztatu. Udzielenie powyżej 60% poprawnych odpowiedzi odblokowuje kolejny moduł oraz dodaje punkty i awatar do konta użytkownika.

Warsztat Tematyka Nabywane umiejętności
1. Wzmacnianie kompetencji radzenia sobie ze stresem i kształcenie metapoznawczych kompetencji uczestników
 • poszerzanie wiedzy o zjawisku stresu
 • samoobserwacja i autorefleksja
 • rozpoznawanie symptomów stresu
 • rozpoznawanie własnych zasobów i nauka elastyczności w radzeniu sobie ze stresem
 • rozbudowa repertuaru strategii zaradczych
 • przyjmowania i udzielania wsparcia
 • 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i regulacji emocji
 • współpraca w parze i w grupie
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • rozróżnianie pozytywnych i negatywnych sposobów radzenia sobie z emocjami
 • dyskutowanie i wypowiadanie się na temat przeżywanych emocji
 • rozwój samoświadomości
 • 3. Poprawa samopoczucia psychicznego uczniów w zakresie samooceny
 • współpraca w parze i w grupie
 • dyskutowanie na temat samooceny i poczucia własnej wartości
 • wiedza jak myślą, czują i zachowują się osoby o określonym poczuciu własnej wartości
 • świadomość własnych wad i zalet
 • umiejętność oceny siebie
 • dostrzeganie i opis pozytywnych cech innych osób
 • ocenianie siebie i innych ludzi w oparciu o kompetencje, a nie na podstawie opinii osób trzecich
 • 4. Zapoznanie uczniów z definicją pojęcia asertywność oraz przekazanie im wiedzy na temat różnych postaw w kontaktach społecznych
 • rozwijanie u uczniów szacunku do własnych i cudzych granic
 • ćwiczenie technik zachowań asertywnych
 • 5. Kształtowanie poczucia własnej skuteczności, obniżenie lęku i smutku
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • planowanie działań
 • wzrost poczucia własnej skuteczności
 • EFEKTY WARSZTATÓW

  Realizacja programu Wyspa Kompetencji pozwala rozwinąć kompetencje w zakresie:

  1. Budowania równowagi emocjonalnej (rozumienia emocji, konstruktywnego podejścia do swoich uczuć, umiejętności przeżywania i regulacji emocji)
  2. Pozytywnej samooceny (wzmocnienia poczucia własnej wartości, uniezależnienia samooceny od czynników społecznych, weryfikacji sposobu postrzegania siebie)
  3. Lepszego radzenia sobie ze stresem (większej odporności na stres, umiejętności minimalizowania lęku lub poczucia zagrożenia, budowania pozytywnego nastawienia do świata i zaufania do siebie)
  4. 4. Wzmacniania wpływu na rzeczywistość i własnej skuteczności (budowania przekonania o wpływie na wydarzenia, obniżania poziomu lęku i smutku, promowania postaw aktywnych i sprawczych)
  5. 5. Funkcjonowania w relacjach społecznych (rozwijania asertywności oraz innych umiejętności interpersonalnych, ograniczania lęku społecznego, zmiany postaw – z biernych, agresywnych lub lękliwych na otwarte)

  W strefie surfera pomożemy uczestnikom warsztatów rozwinąć ich pasje przy użyciu nowoczesnych technologii. Nauczymy jak unikać zagrożeń w sieci oraz jak identyfikować objawy uzależnienia od Internetu.

  CEL WARSZTATU: 

  Uzależnienie od telefonu komórkowego grozi każdemu z jego użytkowników, dlatego warto o nim rozmawiać. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać symptomy uzależnienia oraz zapoznają się ze sposobami kontrolowania używania telefonu.

  ZAKRES WARSZTATU:

  • Zagrożenia, jakie niesie za sobą częste używanie telefonu komórkowego,
  • Objawy uzależnienia od telefonu,
  • Mechanizm uzależnienia,
 SWT, czyli syndrom wyłączonego telefonu,
  • Uzależnienia powiązane z używaniem telefonu (uzależnienie od Internetu I gier).

  CEL WARSZTATU: 

  Rozmowy na czacie zaczynają zastępować młodzieży realne kontakty
ze znajomymi a wirtualne znajomości nierzadko dają złudne poczucie akceptacji, przynależności. Warsztat ma na celu uświadomienie uczniom, jak korzystać z Facebooka, by czerpać z tego jak najwięcej przyjemności i pożytku, nie zaniedbując przy tym swoich codziennych obowiązków.

  ZAKRES WARSZTATU:

  • Objawy uzależnienia od Facebooka,
  • Komunikacja w Sieci (trudności w nawiązaniu kontaktu, samoocena, potrzeba przynależności, wewnętrzne motywy częstszego nawiązywania kontaktów przez Internet: nieśmiałość, lęk przed brakiem akceptacji, anonimowość),
  • Korzystanie z Facebooka: zagrożenia i sposoby ich rozpoznawania,
  • O czym pisać, a o czym nie wspominać na czacie,
  • Zarządzanie czasem.

  CEL WARSZTATU: 

  Uczeń podczas zajęć dowie się jak rozpoznawać pierwsze symptomy uzależnienia oraz pozna skutki, jakie niesie za sobą długotrwałe przesiadywanie przed komputerem. W trakcie spotkania podjęta zostanie rozmowa na temat tego, w jaki sposób korzystać z Internetu, by sprzyjał on rozwojowi potencjału ucznia.

  ZAKRES WARSZTATU:

  • Rodzaje uzależnienia (od sieci i komputera, socjomania internetowa),
  • Objawy uzależnienia od gier komputerowych i Internetu,
  • Skutki fizjologiczne, psychiczne oraz społeczne uzależnienia,
  • Rozsądne korzystanie z komputera szansą na rozwój intelektualny ucznia,
  • Zagrożenia w Internecie (hejting, ochrona danych osobowych, bezkrytyczny odbiór informacji).

  Poziom dojrzałości technologicznej, formy korzystania z internetu, wybór narzędzi komunikacji, a także formy spędzania czasu w sieci mają istotne znaczenie na jakość życia młodzieży i rozwój jej kompetencji tak ważnych zarówno w życiu prywatnym i nauce jak i w przyszłej pracy zawodowej. Dlatego chcemy uczyć młodzież w jaki sposób zarządzać czasem spędzanym online, jak korzystać z nowych technologii, by sprawniej się uczyć i rozwijać swoje pasje. W trakcie zajęć uświadamiamy zarówno dzieciom, jak i rodzicom oraz nauczycielom jakie są pierwsze symptomy uzależnienia od sieci i gdzie szukać pomocy.

  Nasz pracownia proponuje innowacyjny program dla szkół w celu zapobiegania i skutecznej interwencji wobec zastraszania i cyberprzemocy. Proponowany przez nas projekt jest elementem budowania szerszej strategii tworzenia bezpiecznych szkół dla wszystkich uczniów.

  Kwestia bezpieczeństwa w sieci to konieczność, której każda szkoła musi stawić czoła. Młodzi Ludzie spędzają coraz więcej czasu w internecie i ważne jest, aby byli odpowiednio edukowani o ryzyku serfowania po sieci , podobnie jak są edukowani na temat bezpieczeństwa w tak zwanym „realu” . Obydwa światy są wypełnione i budowane przez ludzi, jednak niektórzy z nich mogą krzywdzić i ranić innych. Dlatego nasze zajęcia przestrzegają młodych ludzi przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z internetu, jak również są prośba o wzięcie odpowiedzialności za swoje działania.

  Prowadzone badania wśród polskich gimnazjalistów dokonują podziału ról w zjawisku cyberbullyingu. W Procentach wygląda on tak, że prawie co piaty uczeń jest sprawcą, a ok 7% procent to ofiary. Doskonałą większość stanowią tzw. „świadkowie”, dlatego w trakcie zajęć szczególną uwagę poświęcamy właśnie im!

  Bądź odpowiedzialny, możesz udzielić wsparcia przyjaciołom

  Świadkowie pełnią różne role. Niektórzy przyłączają się do sprawcy i wspierają go w prowadzonych działaniach, poprzez wstawianie pozytywnych komentarzy pod zamieszczonym materiałem. Inny mogą być bierni, zatapiając się w niewidzialną publiczność przez co potęgują negatywne odczucia ofiary. Ale są też obrońcy, którzy stają po stronie ofiary i próbują powstrzymać akty agresji. Na przykład mogą wstawić negatywne komentarze jednoczesnie wysyłając sygnał, że nie godzą się na takie traktowanie ofiary.

  Stąd proponujemy projekt , który ma wyposażyć potencjalnych świadków w wiedzę na temat możliwych do podjęcia kroków, aby pomóc ofierze. Chcemy aby wiedzieli, gdzie szukać pomocy i jak sobie radzić z problemem od strony technicznej na przykład jak zachować dowody czy zablokować sprawcę
  Ikonka zastanów się czy na pewno chcesz wysłać tę wiadomość?

  Druga część zajęć jest poświęcona treningowi kontroli złości i radzenia sobie ze stresem , czyli treningowi takich umiejętność, które pozwolą uczestnikom zapoznać się z objawami stresu i rozpoznać własne reakcje na stres i złość. Propozycja treningu wychodzi z przekonania, że uczniowie często piszą obraźliwie komentarze pod wpływem emocji. Gdyby mogli cofnąć czas to większość z nich nie napisałby tych postów ponownie!

  Adresaci projektu:

  • Uczniowie ostatnich klas Szkoły Podstawowej
  • Uczniowie klas Gimnazjalnych

  Opcjonalnie:

  • Rodzice Uczniów
  • Nauczyciele

   

  Założenia projektu:
  Spotkanie z uczniami w wymiarze 4 jednostek lekcyjnych (możliwość poprowadzenia zajęć 90 minutowych)

  Korzyści płynące z przeprowadzenia naszego warsztatu:

  • Wzrost wiedzy na temat zagadnień dotyczących szykanowania
  • Zachęcenie do empatycznego reagowanie na uczestników internetu i ofiarcyberprzemocy
  • Wzrost świadomości na temat roli świadków cyberprzemocy
  • Wzrost wiedzy na temat odpowiedzialności indywidualnej, by zachować bezpieczeństwo w internecie
  • Możliwe kroki do podjęcia w celu zablokowania cyber sprawcy
  • Wzrost wiedzy na temat odpowiedzialności indywidualnej, by zachować bezpieczeństwo w internecie
  • Jak postępować by pomóc ofierze
  • Uświadomienie znaczenia umiejętnego porozumiewania się między ludźmi,
  • Metody radzenia sobie z trudnymi emocjami
  • Trening relaksacji

  Opcjonalnie
  Spotkanie z rodzicami.

   

  Celem szkolenia trwającego ok 45 minut jest możliwość zapoznania się i przyswojenia strategii komunikacji z dzieckiem, zdobycie wiedzy na temat jak rozmawiać z dzieckiem, aby wzmocnić w nim chęć odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Następnie w trakcie wywiadówki rodzice otrzymają informacje na temat programów wspomagających bezpieczne korzystanie z przeglądarki internetowej oraz o możliwościach wsparcia udzielanego przez serwisy helpline.org.pl

  Spotkanie z Nauczycielami proponowane jest w formie warsztatowo-wykładowej w wymiarze 4 lub 6 godzin dydaktycznych. Krótka charakterystyka zajęć:

  1. Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska w Polsce i na świecie
  2. Postępowanie nauczycieli , szkoły w sytuacji uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa w cyberprzestrzeni
  3. Jak pracować z młodzieżą w obliczu cybeprzemocy
  4. Jak reagować I prowadzić interwencje w przypadku ujawnienia cyberprzemocy
  5. Cybermedia – pozytywne i negatywne implikacje dla rozwoju społeczno- moralnego młodego człowieka
  6. Charakterystyka sprawcy i ofiary cyberprzemocy
  7. Kampanie i projekty realizowane w Polsce na temat cyberprzemocy.

   

  Dla zainteresowanych dalszym prowadzeniem zajęć w ramach szkolnego program antyprzemocowego proponujemy scenariusze zajęć.

  Spodziewane efekty. Projekt pilotażowo realizowaliśmy w latach 2013-2015. Na podstawie tych zajęć uzyskaliśmy znaczący wzrost wiedzy na temat roli świadków cyberprzemocy oraz metod reagowania i prowadzenia interwencji w przypadku ujawnienia cyberbuulingu:

  • zwiększenie i zacieśnienie integracji ucznia z zespołem klasowym i szkolnym,
  • zwiększenie świadomości uczniów na temat roli świadków cyberprzemocy,
  • poszerzenie wiedzy rodziców na temat zagadnień dotyczących cyberbulingu, jego skutków, sposobów redukowania,
  • zacieśnianie więzi rodzicielskich z udziałem całego środowiska szkolnego, rozbudzenie refleksji uczniów na temat przyczyn i skutków cyberbuulingu,
  • wzrost wiedzy nauczycieli na temat pracy z ofiarami cyberprzemocy oraz możliwych kroków do podjęcia.

  Witaj na planecie zdrowej żywności. Najwyższa pora oddzielić prawdę od fikcji na temat zdrowego odżywiania. By dobrze wyglądać I wspaniale się czuć.

  W Polsce napoje energetyczne są w modzie i niestety sięgają po nie coraz młodsze dzieci. Co drugi gimnazjalista i co piąty uczeń podstawówki wspomaga się w szkole napojem energetycznym. Napoje mają intensywny smak i zapach, są tanie, łatwo dostępne i bardzo niebezpieczne. Warsztat ma na celu zwrócenie uwagi uczniów na szkodliwość i zagrożenia związane ze spożywaniem napojów energetycznych oraz wskazanie alternatywnych metod utrzymania koncentracji oraz radzenia sobie ze zmęczeniem.

  • Uświadomienie uczniom szkodliwości substancji zawartych w napojach energetycznych (m. in. kofeiny, tauryny, cukrów prostych) i ich oddziaływania na organizm człowieka,
  • Powody, dla których młodzi ludzie sięgają po napoje energetyczne,
  • Przeciwwskazania do spożywania napojów energetycznych,
  • Największe zagrożenie dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia,
  • Złudne poczucie likwidacji zmęczenia i znużenia (krótkotrwałe),
  • Zdrowe „zamienniki” napojów energetycznych – alternatywne metody radzenia sobie ze zmęczeniem,
  • Rola aktywności fizycznej i odpowiedniego odpoczynku w prowadzeniu zdrowego stylu życia.

  WYBORY ŻYWIENIOWE !  – DA DUŻO ENERGII, WPŁYNIE NA DOSKONAŁY NASTRÓJ

  Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (7-16 lat) jest niezwykle istotne, ponieważ warunkuje odpowiedni wzrost i masę ciała oraz normalne funkcjonowanie organizmu. Natomiast skutki negatywnego żywienia w wieku młodzieńczym mogą być odczuwane przez wiele następnych lat.

  Warsztat ma na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagadnień związanych ze zdrowym żywieniem, pomoc w kształtowaniu nawyków zdrowego żywienia.

  Zagadnienia:

  • Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia,
  • Wskazówki, co jeść i pić w szkole,
  • Wpływ żywienia na pozostałe aspekty życia,
  • Aktywność fizyczna i jej wpływ na samopoczucie uczniów,
  • Istotna rola przestrzegania odpowiedniej regularności i częstotliwości spożywanych posiłków oraz ich wielkości i jakości dla prawidłowego rozwoju ucznia,
  • 10 zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.

  To wspaniałe miejsce, gdzie dzieci kochają zabawę. Tutaj nauczymy was jak radzić sobie z trudnymi emocjami i rozwiązywać trudne sytuacje.

  Zapraszamy na cykl oryginalnych warsztatów i na pograniczu zagadnienia profilaktyki uzależnień i budowania kompetencji emocjonalnych przeznaczonych dla dzieci. Walorem zajęć jest łączenie elementów plastyki, bajkoterapii, ze szczególnym naciskiem na przyjazną atmosferę, która posłuży aktywnemu uczestnictwu.

  Zajęcia opierają się na modelu nowoczesnej profilaktyki, która szczególny nacisk kładzie na rozwijanie kompetencji emocjonalnych u dzieci. Korzystamy z faktu, że wiek 4-8 lat sprzyja podejmowaniu zmian w zachowaniu. Nasi specjaliści wskazują, że problemy emocjonalne czy trudne zachowania u młodzieży mają swoje podłoże w nieumiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w dzieciństwie. Fakt ten może mieć wpływ na późniejsze problemy w szkole, zachowania antyspołeczne i ryzykowne.

  Jak pracujemy:

  • Wykorzystujemy zabawy obrazem,
  • Posługujemy się współczesnymi metodami edukacyjnymi – kreatywnymi zabawami,
  • Dziecko jest podmiotem zajęć, a nie prowadzący,
  • Wcześnie podjęte działania edukacyjne obniżają koszty prowadzenia programów profilaktycznych na kolejnych etapach nauki.

  Wcześnie podjete działania edukacyjne obniżają koszty prowadzenia programów profilaktycznych na kolejnych etapach nauki.

  Proponowane tematy:

  1. Jak rozwiązywać problemy.
  Złość jest naturalną emocją. Towarzyszy dzieciom w sytuacji, gdy coś im przeszkadza lub się nie podoba. W trakcie naszych warsztatów Psycholog poprowadzi ćwiczenia, które pozwolą dzieciom rozróżnić stany emocjonalne oraz rozwijać wyobraźnię. Ćwiczenia stymulujące twórcze myślenie są wpisane w druga część zajęć i ich walorem jest pokazanie dzieciom, jak należy rozwiązywać problemy z porzuceniem zachowań opartych na agresji.

  2. Jak rozwiazywać spory.
  Osoby pracujące z młodszymi dziećmi mówią o tym, że dziecko przenosi do szkoły wyuczone w domu nieprawidłowe wzorce zachowań.
Te deficyty przejawiają się w wyrażaniu swoich emocji i potrzeb. Krzyk i Bicie to nie metoda, a koledzy i nauczyciele nie zareagują jak rodzice i nie ulegną szantażowi. Naszym celem jest redukowanie negatywnych wzorców. W trakcie zajęć prowadzimy ćwiczenia, które uczą dzieci jak rozpoznawać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe, jednocześnie pobudzająć twórcze myślenie. Cały zespół ćwiczeń ma pozytywnie wpłynąć na integracje dzieci. Warsztaty polecamy dla pierwszoklasistów. 


  3. Asertywność miej odwage byc sobą.
  Celem warsztatu jest przekazanie podstawowych informacji na temat zachowań asertywnych, ich specyfiki oraz korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu (w domu, w szkole, na podwórku). Uczestnicy zajęć, dzięki proponowanym ćwiczeniom, mają szansę wzbogacić repertuar swoich zach- owań o zachowania asertywne. 


  4. Jak nie zostać ofiarą w sieci.
  Celem zajęć jest zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ofiar jak i sprawców. Efektem zajęć jest wypracowanie zasad bezpiecznego i kultural- nego korzystania z Sieci oraz reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

  Witaj w strefie bezpieczeństwa w szkole, w domu, na boisku, wszędzie gdzie chcesz się czuć bezpieczny. Zobacz jak dogadać się z każdym w sposób grzeczny!
  Te zajęcia pomogą Wam w radzeniu sobie ze stresem i rozwiną Wasze kompetencje społeczne.

  Proponujemy autorski program z zakresu przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy „ Nie bądź ofiarą” skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej . Stworzeniu tego projektu przyświecał cel zaprezentowania uczniom w sposób wyczerpujący tematu agresji i cyberprzemocy, a także form oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

  Do celu w 4 KROKACH koncentruje się na dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy zapoznania uczniów z różnymi rodzajami przemocy – przemocą fizyczną, psychiczną, cyberprzemocą, konfliktami. W ten sposób chcemy uświadomić uczestnikom warsztatów czyhające na nich zagrożenia, ale także odwołać się do ich doświadczeń oraz nazwać sytuacje, które ich spotkały. Drugi obszar to sposoby radzenia sobie z przemocą i trening umiejętności przydatnych zarówno w zapobieganiu konfliktom, jak i w rozwiązywaniu ich. Z tego względu znalazły się tutaj takie zagadnienia jak: mediacja, komunikacja interpersonalna oraz kompetencje emocjonalne.

  Adresaci programu:

  • Uczniowie klas 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy,
  • Uczniowie klas I gimnazjum z terenu Gminy
  • Rodzice uczniów

  Założenia projektu:

  1. Agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą
  2. Rodzaje przemocy – do wyboru:
   • Przemoc werbalna. Wulgaryzmy
   • Cyberprzemoc. Jak nie stać się ofiarą w Sieci.
  3. Konflikt. Jak unikać sporów?
  4. Mediacja. Sztuka kompromisu

  Witaj w strefie chorób i uzależnień. Opowiem wam jak edukacja przyczyni się do zapobiegania uzależnieniom i jak należy postępować w przypadku gdy ktoś oferuje Ci szkodliwe substancje.

  Wychodząc z założenia, że odpowiednia edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień daje szansę na rzeczywiste zmiany w zachowaniu i dalszym postępowaniu młodych ludzi, postanowiliśmy stworzyć moduł, poświęcony w całości tematowi uzależnienia od używek. Moduł powstał z myślą o tym, by dostarczyć uczniowi nie tylko wiedzy na temat konkretnego uzależnienia (np. od alkoholu czy narkotyków), ale także by pomóc mu w wypracowaniu za pomocą treningu takich umiejętności, które uchronią go przed sięgnięciem po daną używkę. Wykorzystując własną wiedzę na temat tego, co popcha młodych ludzi w szpony uzależnienia oraz siedmioletnie doświadczenie w pracy z uczniami, postanowiliśmy włączyć w moduł temat asertywności (pomocnej, by
 nie ulec presji rówieśników), radzenia sobie ze stresem (umiejętności chroniącej przed złudną wiarą w to, że jakakolwiek używka może pomóc rozwiązać problem) oraz sztuki planowania i podejmowania decyzji.

  Adresaci programu :

  • Uczniowie klas 4-6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy ,
  • Uczniowie klas gimnazjalnych z terenu Gminy
  • opcjonalnie Rodzice uczniów
  • opcjonalnie Nauczyciele

  Założenia projektu:

  I. Problematyka poruszana na zajęciach:

  1. Rozpoznać zagrożenie – do wyboru:

  • Alkohol. Czy warto pić?
  • Narkotyki. Jak nie przegrać życia?
  • Dopalacze. Odlot czy upadek?
  • Papierosy. O tym, dlaczego palenie skraca życie?

  2. Asertywność. Miej odwagę być sobą
  3. Stres. Jak sobie z nim radzić?
  4. Kompas. Sztuka podejmowania decyzji.

  Proponujemy pełen pakiet 90 minutowych warsztatów.

  Spotkanie z rodzicami – celem zajęć jest angażowanie rodziców do podejmowania aktywnych działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom wśród uczniów, podczas zajęć pracujemy nad rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych w relacji Rodzic-Uczeń,

  Projekt kończy się ewaluacją – jest to bardzo ważny element i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród praktyków, a także instytucji finansujących profilaktykę. Dla pierwszych jest istotnym źródłem informacji zwrotnej o programie, wskazuje jego mocne i słabe strony, dla drugich jest kryterium opłacalności wydawania środków na przeprowadzenie programu.

  Raport po przeprowadzonej ewaluacji uwzględni:

  • Zbieranie danych,
  • Analiza zebranych informacji,
  • Wyciągnięcie wniosków,
  • Formułowanie rekomendacji co do decyzji, jakie powinny być podjęte.

  Spodziewane efekty projektu:

  Przedstawienie celów i efektów przygotowaliśmy w oparciu o otrzymane wyniki ewaluacyjne z dotychczasowo prowadzonych projektów w latach 2009-2015 na terenie Gmin i Miast .

  Efekty:

  • Zwiększenie i zacieśnienie integracji ucznia z zespołem klasowym i szkolnym,
  • Zredukowanie sięgania po substancje psychoaktywne przez dzieci i młodzież szkolną,
  • Poszerzenie wiedzy rodziców na temat zagadnień dotyczących uzależnień, ich skutków, sposobów redukowania i eliminacji,
  • Angażowanie rodziców do podejmowania działań na rzecz życia szkoły,
  • Rozbudzenie refleksji uczniów na temat przyczyn i skutków sięgania po substancje psychoaktywne,

  Stawiamy na trening umiejętności dla zdrowej aktywności

  • Więcej ćwiczeń wzmacniających kompetencje emocjonalne u dzieci,
  • Więcej informacji na temat mechanizmów podejmowania decyzji,
  • Opóźnienie wieku inicjacji i zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych,
  • Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, zapewniających prawidłowy rozwój i zdrowy styl życia.
  Mamy świadomość, że wykształcenie zdrowych nawyków we wczesnej młodości jest łatwiejsze i bardziej skuteczne niż próby zmiany zachowań w wieku dorosłym.

  Chcesz dowiedzieć się więcej...?

  Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie dowolnego szkolenia, potrzebujesz więcej informacji, bądź po prostu chcesz nas o coś zapytać, przejdź do formularza i napisz do nas, gwarantujemy, że otrzymasz szybką i rzetelną informację.